Kontakt

Förslag till detaljplan för industriområde Alfta kyrkby 1:16 m.fl.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för industriområde Alfta kyrkby 1:16 m.fl. Alfta, Ovanåkers kommun.

Förslaget har varit på samråd under perioden 2021-06-07 till och med 2021-07-21.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen i en underrättelse på kommunens anslagstavla informera om förslaget till detaljplan. Kommunen ska även meddela innehållet i underrättelsen till de som berörs av planförslaget.

Nuvarande skede: Bearbetning inför granskning.

Bilden visar planområdet och upphävt område

Bilden ovan visar planområdet för detaljplanen. Klicka på bilden för att förstora.

Planförslaget

Planens huvudsakliga syfte är att pröva en möjlig utveckling av nya industriområden i anslutning till befintlig industrimark i östra delen av tätorten Alfta. Planens syfte är även att minska påverkan för närliggande bostäder och riksintresse för kulturmiljövård genom att upphäva angränsande detaljplanerad industrimark.

Gällande översiktsplan, ÖP2030, är den kommuntäckande översiktsplanen som antogs i maj 2017. Planområdet ingår i ett område som i översiktsplanen anges som område med befintlig industri och verksamheter samt skogs-/jordbruksområde.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Miljöbalken 6 kap 3§ därmed kommer ingen strategisk miljöbedömning genomföras. Planförslaget handläggs med standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan detaljplanen antas av kommunstyrelsen.

Här kan du läsa handlingarna

Samrådshandlingarna finns tillgängliga att läsa eller ladda ner längst ner på sidan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_A2_samrådshandling.pdf Pdf, 494.5 kB. 494.5 kB 2021-06-02 16.04
Planbeskrivning_samrådshandling.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-06-03 09.12
Miljöbedömning.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-06-02 16.05

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad