Kontakt

Granskning - detaljplan för industriområde Berga och Gretes

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för industriområde Berga och Gretes, Södra Edsbyn, Ovanåkers kommun.

Förslaget har varit på samråd under perioden 2020-11-06 till och med 2020-09-07. Förslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning innan detaljplanen kan antas av kommunstyrelsen.

Granskningstid: 2021-02-26 till 2021-03-29

Kartbild med markerat planområde.

Bilden ovan visar planområdet för detaljplanen. Klicka på bilden för att förstora.

Planförslaget

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva en möjlig utveckling av nya industriområden i anslutning till befintlig industrimark i sydöstra delen av tätorten Edsbyn. Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för att etablera och utveckla ett arbetsområde för industriändamål.

Gällande översiktsplan, ÖP2030, är den kommuntäckande översiktsplanen som antogs i maj 2017. I översiktsplanen framgår att kommunen strävar efter att ha cirka 30 hektar planlagd mark för industri och handel, vilket inte finns i dagsläget. Planområdet ingår i ett område som i översiktsplanen anges som område avsett för utvidgning/förtätning för industri och verksamheter. Planen har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Planförslaget handläggs med standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan detaljplanen antas av kommunstyrelsen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande
miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns tillgängliga att läsa eller ladda ner längst ner på sidan.
Planhandlingarna finns även tillgängliga på: Edsbyns bibliotek, Långgatan 31, Edsbyn

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella skriftliga synpunkter ska ha inkommit till Ovanåkers kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 828 80 Edsbyn eller plan@ovanaker.se
senast den 29 mars 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut. Granskningsutlåtandet kommer finnas tillgängligt inför antagandet av detaljplanen.

Har du några frågor?

Frågor besvaras av fysisk planerare Patrik Svärd via e-post plan@ovanaker.se eller telefon 0271-570 39, alternativt planeringschef Johan Olanders via e-post johan.olanders@ovanaker.se eller telefon 0271-570 97.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_granskningshandling.pdf 3.1 MB 2021-02-23 15.03
Plankarta_A2_granskningshandling.pdf 1.1 MB 2021-02-23 15.03
Samrådsredogörelse_Granskningshandling.pdf 1.1 MB 2021-02-23 15.03
Biotopsinventering Berga.pdf 2 MB 2021-03-04 09.37
PM VA Snickarvägen (Översiktlig VA-utredning).pdf 2.3 MB 2021-03-04 09.37
Biotopsinventering Gretes.pdf 1.7 MB 2021-03-04 09.37
Bedömning av betydande miljöpåverkan.pdf 264.1 kB 2021-03-04 09.37

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Senast uppdaterad