Kontakt

Förslag till detaljplan för bostäder samt friluftsliv, Nabban, Alfta Kyrkby 11:5

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder samt friluftsliv, Nabban, Alfta Kyrkby 11:5, Alfta, Ovanåkers kommun.

Detaljplanen har varit på granskning och kommunen har sammanställt inkomna synpunkter från samråds- och granskningsskedet i ett granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet har kommunen redovisat sina ställningstaganden och förslag utifrån inkomna synpunkter.

Nuvarande skede: Inför antagande

Granskningsutlåtande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 744.7 kB. 744.7 kB 2022-09-28 10.46
Granskningsutlåtande uppdaterad.pdf Pdf, 749.1 kB. 749.1 kB 2022-09-29 14.55
Karta över Nabban

Planförslaget

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att säkerställa Nabban som fritidsområde och ge förutsättningar för utveckling av befintliga och nya verksamheter. Syftet är även att pröva markens lämplighet för bostäder.

Gällande översiktsplan, ÖP2030, är den kommuntäckande översiktsplanen som antogs i maj 2017. I ÖP 2030 (Översiktsplan Ovanåkers kommun) är området vid Nabban utpekat som ett fritidsområde vilket innebär att detaljplanen delvis avviker från gällande översiktsplan.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Miljöbalken 6 kap 3§ därmed kommer ingen strategisk miljöbedömning genomföras. Planförslaget handläggs med standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan detaljplanen kan antas av kommunstyrelsen.

Här kan du läsa handlingarna

Granskningshandlingarna finns tillgängliga att läsa eller ladda ner längst ner på sidan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP_granskningshandling.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2022-09-01 09.33
Planbeskrivning_granskningshandling.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2022-09-01 09.33
Bullerutredning_Nabban.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2022-09-01 09.33
MUR Geoteknik Nabban inkl Bilagor.pdf Pdf, 6.7 MB. 6.7 MB 2022-09-01 09.33
Naturvärdesinventering_Nabban.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2022-09-01 09.33
PM arkeologisk utredning 9245-2021_inkl_bilaga.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2022-09-01 09.33
PM_Geoteknik_Nabban.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-09-01 09.33
VA-utredning.pdf Pdf, 82.8 kB. 82.8 kB 2022-09-01 10.59
Fågelinventering_Nabban.pdf Pdf, 251.5 kB. 251.5 kB 2022-09-01 10.59

Så här lämnar du synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter på denna detaljplan har gått ut. Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som finns tillgängligt högst upp på denna sida.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad