Kontakt

Granskning - förslag till detaljplan för Erk-Pers industriområde

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Erk-Pers industriområde i Edsbyn, Ovanåkers kommun.

Förslaget har varit på samråd under perioden 2021-03-22 till och med 2021-04-14. Förslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning innan detaljplanen kan antas av kommunstyrelsen.

Granskningsperiod: 7 juni - 6 juli 2021

Översiktsbild över Edsbyn, planområdets placering markerat i rött.

Översiktsbild över Edsbyn, planområdets placering markerat i rött. Källa: Lantmäteriet

Planförslaget

Planens syfte är att pröva markens lämplighet för fjärrvärmecentral i anslutning till befintlig industrimark i östra delen av tätorten Edsbyn. Planen ska även pröva möjliggöra för en bredare användning med industri och verksamheter. Del av den jordbruksmark som finns inom planområdet ska bibehållas som jordbruksmark. Detaljplanen ska inte påverka Sässmanområdets Natura 2000-område på ett betydande sätt.

Planen ska också säkerställa en välkomnande entrén till Edsbyn och att siktlinjer mot Edsbyverkets karakteristiska skylt inte påverkas på ett betydande sätt.

Gällande översiktsplan, ÖP2030, är den kommuntäckande översiktsplanen som antogs i maj 2017. Planområdet inte utpekat särskilt i översiktsplanen men omgivningen är delvis utpekat som industri och handel.

Kommunen har efter undersökningen och samrådet om undersökningen med länsstyrelsen tagit ett särskilt beslut enligt PBL 5 kap 11 a § och tagit ställning till att planen kan antas innebära risk för betydande miljöpåverkan (2020-10-13 § 10). En miljöbedömningsprocess är därav inledd och en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram. Planförslaget handläggs med utökat standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan detaljplanen antas av kommunstyrelsen.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingarna finns tillgängliga att läsa eller ladda ner längst ner på sidan.
Planhandlingarna finns även tillgängliga att läsa på:

  • Edsbyns bibliotek, Långgatan 31, Edsbyn

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ha inkommit till Ovanåkers kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, att. Patrik Svärd, 828 80 Edsbyn eller plan@ovanaker.se
senast den 6 juli 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut. Granskningsutlåtandet kommer finnas tillgängligt inför antagandet av detaljplanen.

Har du några frågor?

Frågor besvaras av fysisk planerare Patrik Svärd via e-post patrik.svard@ovanaker.se eller telefon 0271-570 39, alternativt planeringschef Johan Olanders via e-post johan.olanders@ovanaker.se eller telefon 0271-570 97.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_granskningshandling.pdf 317.5 kB 2021-06-02 15.56
Planbeskrivning_granskningshandling.pdf 2 MB 2021-06-02 15.56
Samrådsredogörelse_ granskningshandling.pdf 913.3 kB 2021-06-02 15.56
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 1.9 MB 2021-06-02 15.56
Undersökning om betydande miljöpåverkan detaljplan för Erk-Pers.pdf 1.4 MB 2021-03-16 09.24
Kulturhistorisk Utredning.pdf 2.4 MB 2021-06-02 15.57
Dagvattenutredning.pdf 3.2 MB 2021-06-02 15.56
PM Trafikutredning.pdf 725.1 kB 2021-06-02 15.58
Bullerutredning.pdf 1.4 MB 2021-06-02 15.56
PM Geoteknik.pdf 464.4 kB 2021-06-02 15.57
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik.pdf 939.3 kB 2021-06-02 15.57

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad