Kontakt

Granskningsutlåtande, förslag till detaljplan för Erk-Pers industriområde

Granskningsutlåtande gällande detaljplan för Erk-Pers industriområde, Ovanåkers kommun, Gävleborgs län.

Rörande fastigheterna Ämnebo 26:1, del av Ämnebo 16:16 och Östanå 2:18.

Översiktsbild över Edsbyn, planområdets placering markerat i rött.

Översiktsbild över Edsbyn, planområdets placering markerat i rött. Källa: Lantmäteriet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Erk-Pers industriområde i Edsbyn, Ovanåkers kommun.

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning.

Nu när granskningen är klar har kommunen sammanställt de skriftliga synpunkter som har inkommit under granskningsskedet i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag med anledning av synpunkterna. I de fall kommunen inte tillgodosett inkomna synpunkter ges en motivering till detta.

Här kan du läsa eller ladda ner granskningsutlåtandet:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf 595.2 kB 2021-09-01 15.17

Övriga granskningshandlingar:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_granskningshandling.pdf 317.5 kB 2021-09-01 16.52
Planbeskrivning_granskningshandling.pdf 2 MB 2021-09-01 16.52
MKB Detaljplan Erk-Pers.pdf 1.9 MB 2021-09-01 16.54
Samrådsredogörelse_ granskningshandling.pdf 913.3 kB 2021-09-01 16.53
Kulturhistorisk_utredning.pdf 2.4 MB 2021-09-01 16.56
Dagvattenutredning_Erk-Pers.pdf 3.2 MB 2021-09-01 16.54
PM_trafikutredning.pdf 725.1 kB 2021-09-01 16.55
Bullerutredning Erk-Pers Ovanåker m bilagor.pdf 1.4 MB 2021-09-01 16.57
MUR Geoteknik_Erk-Pers.pdf 939.3 kB 2021-09-01 16.57
PM Geoteknik_Erk-Pers.pdf 464.4 kB 2021-09-01 16.57
Undersökning om betydande miljöpåverkan detaljplan för Erk-Pers.pdf 1.4 MB 2021-09-01 17.06

Har du några frågor?

Har du frågor eller önskar få granskningsutlåtandet i pappersform kontakta Patrik Svärd via e-post patrik.svard@ovanaker.se eller telefon 0271-570 39, alternativt planeringschef Johan Olanders via e-post johan.olanders@ovanaker.se eller telefon 0271-570 97

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad