Kontakt

Laga kraft - detaljplan för förskola i Ungmansområdet, Alfta, Ovanåkers kommun

Karta som visar planområdet

Karta över planområdet

Bilden ovan visar planområdet för detaljplanen. Klicka på bilden för att förstora.

Planförslaget

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en detaljplan för förskola i Ungmansområdet, Alfta, Ovanåkers kommun. Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-22 att anta detaljplan för förskola i Ungmansområdet, Alfta, Ovanåkers kommun.

Kommunstyrelsens beslut om att anta detaljplan för förskola i Ungmansområdet, Alfta, Ovanåkers kommun överklagades till Mark- och miljödomstolen under anslagstiden.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena den 2021-10-05.
Efter Mark- och miljödomstolens beslut har ingen överklagan av domen inkommit och detaljplanen har därmed vunnt laga kraft 2021-10-27.

Planhandlingar

Planhandlingar finns under A47 på sidan Detaljplaner Alfta, Runemo

Har du några frågor?

Har du frågor kontakta planarkitekt Hanna Gäfvert via e-post hanna.gafvert@ovanaker.se eller telefon 0271-570 49, alternativt planeringschef Johan Olanders via e-post johan.olanders@ovanaker.se eller telefon 0271-570 97.

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad