Kontakt

Samråd - detaljplan för fastigheterna Ämnebo 26:1, del av Ämnebo 16:16 m.fl. (Erk-Pers industriområde)

Detaljplanen för fastigheterna Ämnebo 26:1, del av Ämnebo 16:16 m.fl. är nu utställd för samråd där sakägare eller andra berörda intressenter har möjligheter att lämna synpunkter.

Samrådstid: 2021-03-22 till 2021-04-14

Översiktsbild över Edsbyn, planområdets placering markerat i rött.

Översiktsbild över Edsbyn, planområdets placering markerat i rött. Källa: Lantmäteriet

Planens syfte och innehåll

Planens syfte är att pröva markens lämplighet för fjärrvärmecentral i anslutning till befintlig industrimark i östra delen av tätorten Edsbyn. Planen ska även pröva möjliggöra för en bredare användning industri och verksamheter. Del av den jordbruksmark som finns inom planområdet ska bibehållas som jordbruksmark. Detaljplanen ska inte påverka Sässmanområdets Natura 2000-område på ett betydande sätt.

Planen ska också säkerställa en välkomnande entrén till Edsbyn och siktlinjer mot Edsbyverkets karakteristiska skylt inte påverkas på ett betydande sätt.

Planskede

Detaljplanen handläggs med utökat standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen är just nu utställd för samråd från 22 mars till 14 april 2021. Vi vill samråda med sakägare och andra som berörs, eller som har väsentligt intresse av förslaget.

Planhandlingarna finns utställda dels här på hemsidan och på Edsbyns bibliotek.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Ovanåkers kommun under samrådstiden. Dessa ska ha inkommit till Ovanåkers kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 828 80 Edsbyn eller plan@ovanaker.se senast den 14 april 2021.

Frågor besvaras av fysisk planerare Patrik Svärd via e-post patrik.svard@ovanaker.se eller telefon 0271-570 39, alternativt planeringschef Johan Olanders via e-post johan.olanders@ovanaker.se eller telefon 0271-570 97.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_Erk-pers_industri.pdf 1.2 MB 2021-03-16 08.10
Plankarta Erk-Pers Ovanåker-A3-L PK.pdf 315.4 kB 2021-03-16 08.11
Undersökning om betydande miljöpåverkan detaljplan för Erk-Pers.pdf 1.4 MB 2021-03-16 09.24

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
0271-570 39
Patrik.svard@ovanaker.se

Senast uppdaterad