Kontakt

Detaljplan för Industriområde Berga och Gretes

Detaljplanen för industriområde Berga och Gretes är nu utställd för samråd där sakägare eller andra berörda intressenter har möjligheter att lämna synpunkter.

Planområde norr och söder


Planens syfte och innehåll

Planens huvudsakliga syfte är att pröva en möjlig utveckling av nya industriområden i anslutning till befintlig industrimark i sydöstra delen av tätorten Edsbyn. Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för att etablera och utveckla ett arbetsområde för industriändamål. Gällande översiktsplan, ÖP2030, är den kommuntäckande översiktsplanen som antogs i maj 2017. I översiktsplanen framgår att kommunen strävar efter att ha cirka 30 hektar planlagd mark för industri och handel, vilket inte finns i dagsläget. Planområdet ingår i ett område som i översiktsplanen anges som område avsett för utvidgning/förtätning för industri och verksamheter.

Planskede

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Det innebär samråd, granskning och antagande före laga kraft.

Detaljplanen är just nu utställd för samråd från 20 januari till 10 februari 2020. Vi vill samråda med sakägare och andra som berörs, eller som har väsentligt intresse av förslaget.

Planhandlingarna finns utställda dels här på hemsidan, i receptionen hos kommunkontoret och på Edsbyns bibliotek.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Ovanåkers kommun under samrådstiden. Dessa ska ha inkommit till Ovanåkers kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 828 80 Edsbyn eller plan@ovanaker.se senast den 10 februari 2020.

För övriga frågor kontakta planeringsavdelningen på e-post plan@ovanaker.se eller fysisk planerare Patrik Svärd på telefon 0271-570 39.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 2 MB 2020-01-15 14.48
Plankarta_A2.pdf 351.4 kB 2020-01-15 14.53

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post Patrik.svard@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-01-20 05.59