Kontakt

Föreningsbidrag

I undermenyn hittar du olika bidrag som kan ges till föreningar och organisationer.

Anläggningsbidrag

Bidraget är till för att stödja föreningar inom kommunen som äger och driver anläggningar eller lokaler som fritidsavdelningen bedömer angeläget för kommunen eller föreningen.

Bidrag till kulturföreningar

Det finns två olika bidrag som en kulturförening kan söka. Dels ett årligt bidrag som heter Bidrag till kulturföreningar, dels ett bidrag för enskilda arrangemang som heter Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang.

Sponsring av evenemang

Du kan ansöka om sponsring för evenemang som anordnas i Ovanåkers kommun. Du kan ansöka om 5 000 kr för mindre evenemang och 10 000 kr för större nationella evenemang.

Verksamhetsbidrag

Kommunalt verksamhetsbidrag kan utgå till föreningar med egen verksamhet i Ovanåkers kommun som uppfyller vissa villkor.

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet?

Från den 1 oktober 2018 kan trossamfund, ideella föreningar och stiftelser beviljas stöd under förutsättning att hotet är kopplat till föreningens verksamhetslokal och vissa villkor är uppfyllda.

Kontakt

Kulturföreningar

Kulturchef
Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Idrottsföreningar

Fritidschef
Eva Holm
Tfn 0271-570 59
E-post eva.holm@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-11-27 08.23

Tyck till om sidan