Kontakt

Bidrag till kulturföreningar

Det finns två olika bidrag som en kulturförening kan söka. Dels ett årligt bidrag som heter Bidrag till kulturföreningar, dels ett bidrag för enskilda arrangemang som heter Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang.

Bidrag till kulturföreningar

Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten.

Ansökan kan göras en gång per år och ska lämnas in senast den 31 december.

Ansökan ska innehålla:

 • Senaste verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk rapport med revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan t.ex. planerade arrangemang, kostnadskalkyl, redogörelser för eventuella bidrag från andra medarrangörer
 • Redovisning av eventuell verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar
 • Föreningens drogpolicy
 • Övriga upplysningar

Bidrag till föreningar för kulturella aktiviteter/arrangemang

Syftet med bidraget är att ge föreningar, organisationer och andra grupper ekonomiska möjligheter att genomföra kulturprogram och att ge seriöst arbetande amatörgrupper möjlighet till publikkontakt.
Bidraget ska även verka för ett mångsidigt utbud till olika delar i kommunen.

Riktlinjer

 • Bidrag kan ges till litteratur-, musik- och dansprogram, dramatisk framställning, filmvisning, föreläsningar, fritt skapande inom konsthantverk samt utställningar. Bidrag ges endast för speciella offentligt genomförda kulturprogram som inte ingår i ordinarie verksamhet.
 • Om prioriteringar bland de föreningar som får bidrag måste göras bör program av skilda slag förlagda till olika delar av kommunen prioriteras.
 • Arrangemang som kan nå olika eftersatta grupper prioriteras.
 • Pengarna fördelas så långt möjligt jämnt över året.

Villkor

 • Arrangemanget måste vara offentligt och inte vara kommersiellt inriktat eller ingå i kommersiell verksamhet.
 • Vid annonsering, i program etc. ska arrangören ange att aktiviteten sker i samverkan med Ovanåkers kommun.
 • Redovisning av intäkter och kostnader lämnas på särskild blankett senast två månader efter genomförandet.
 • Bidraget utgör 75 % av nettokostnaden för arrangören.
 • Arrangören är skyldig att undersöka och utnyttja möjligheterna till andra bidrag, från t.ex. studieförbund, länsbildningsförbund.

Ansökan

Ansökan om bidrag ska ha kommit in till Ovanåkers kommun senast fyra veckor innan aktiviteten ska genomföras.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Programmets namn, innehåll, medverkande, tidpunkt och lokal.
 • Beräknade kostnader för hyra, arvoden, resor, annonser etc.
 • Beräknade intäkter i form av entréavgifter, andra bidrag etc.
 • Eventuell medarrangör.

Har du frågor, vill du ha blanketter eller vår broschyr om bidragen, kontakta
Carina Ulfsdotter tfn. 0271-570 61.

Kontakt

Kulturföreningar

Kulturchef
Carina Ulfsdotter
Tfn: 0271-570 61

Senast uppdaterad 2018-05-30 15.12

Tyck till om sidan