Kontakt

Lotteritillstånd

Ska din förening arrangera ett lotteri? Då kan ni behöva ett lotteritillstånd. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur du ansöker om det.

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – spellagen länk till annan webbplats(2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterierlänk till annan webbplats. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) för.

Ovanåkers kommun ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom Ovanåkers kommun. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vem kan registrera sig för registreringslotteri?

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Vilka krav ställs på registreringslotteriet?

När en förening registrerat sig för registreringslotteri får föreningen arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopplänk till annan webbplats under en femårsperiod. Registreringen gäller i max fem år. Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till kommunen.

När behöver lotteriet inte registreras?

Ideell förening eller trossamfund

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2019, elva kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2019, 7 750 kronor).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och:
  • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning
  • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Obs! Om ni avser att börja sälja lotter eller ha möjligheten att skriva på lottlistor innan själva tillställningen äger rum krävs en registrering enligt 6 kap. 9 §.

Privatperson eller företag

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2019, elva kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2019, 775 kronor).
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
  • En offentlig nöjestillställning
  • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
 • Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

Vad kostar registreringen?

En registreringskostnad på 300 kr tas ut och betalas in vid beviljad ansökan.

Hur kontrolleras föreningens lotteri?

När en förening fått registrering utses en lotterikontrollant. Kontrollanten ska tillsammans med lotteriets kontaktperson, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan lotteriet genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Lotteriets kontaktperson ska efteråt redovisa lotteriet till lotterikontrollanten.

Hur redovisar föreningen lotteriet?

När lotteriet är genomfört fyller kontaktpersonen i redovisningen och skickar den till kontrollanten. Om redovisningen kan godkännas skickar sedan kontrollanten in redovisningen till förvaltningen, via mejl kommun@ovanaker.se eller till Ovanåkers kommun, fritidsförvaltningen,
828 80 Edsbyn.

Redovisningsblankett lotteriPDF

Hur ansöker föreningen om registreringslotteri?

Fyll i ansökningsformulär. Förutom ansökan ska din förening också skicka in ett antal andra handlingar, exempelvis föreningens stadgar och årsmöteshandlingar, och utse en kontaktperson som är ansvarig för lotteriet. Vilka handlingar som ska bifogas framgår i ansökningsformuläret.

Ansökan om lotteritillstånd

1. Organisationens kontaktuppgifterBeskriv organisationens verksamhet kortfattat.
3. Kontaktperson lotteri
Kontaktpersonen ansvarar för organisationens lotterier och att gällande kontroll- och ordningsföreskrifter följs. Kontaktpersonen ska vara helt fristående från leverantörer, företag eller andra aktörer som kan komma att omfattas av lotteriet.
4. Registreringslotteriets omfattning

Ange i vilken kommun ni kommer att sälja lotter.Beskriv upplägget för de lotterier som organisationen avser att anordna (t.ex. 50/50, förhandsdragna lotterier, efterhandsdragna lotterier, lottlistor).
5. Grundkrav
För att organisationen ska godkännas ska bland annat följande krav uppfyllasoch påståendena besvaras med JA.
Organisationen bedriver ideell verksamhet inom Ovanåkers kommun. * (obligatorisk)
Organisationen bedriver ideell verksamhet inom Ovanåkers kommun.


Organisationen är öppen för alla som vill bli medlemmar. * (obligatorisk)
Organisationen är öppen för alla som vill bli medlemmar.


Organisationen behöver intäkter från lotteri för sin verksamhet. * (obligatorisk)
Organisationen behöver intäkter från lotteri för sin verksamhet.


Lotterier kommer bara säljas och genomföras inom den kommundär föreningen är verksam (ej heller online). * (obligatorisk)
Lotterier kommer bara säljas och genomföras inom den kommundär föreningen är verksam (ej heller online).


Organisationen intygar att lotterier inte kommer säljas eller genomförasfrån en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag. * (obligatorisk)
Organisationen intygar att lotterier inte kommer säljas eller genomförasfrån en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.


Organisationen intygar att antalet insatser och vinster samt värdet av dessa ska varabestämda enligt uppgjord plan, värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde och att vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs. * (obligatorisk)
Organisationen intygar att antalet insatser och vinster samt värdet av dessa ska varabestämda enligt uppgjord plan, värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde och att vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.


6. Bilagor
Följande bilagor måste bifogas:

Förteckning av styrelseledamöter med namn, adress och telefonnummer (ordförande, kassör, sekreterare).

Protokoll från senaste årsmötet, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.

Bifoga stadgar om dessa inte lämnats vid ett tidigare tillfälle.
7. Ekonomisk plan
Ekonomisk plan för era planerade lotterier.


Antal lotter till försäljning.

Ange pris i svenska kronor.

(antal lotter x lottpris)
8. Bekräftelse * (obligatorisk)
8. Bekräftelse

Blankett för ansökan om lotteritillstånd PDFför dig som vill skriva ut och fylla i för hand.
Mall för ekonomisk planPDF

Information om behandling av personuppgifter

Genom att fylla i denna ansökan ger du medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna handlägga din ansökan samt för att kunna återsöka och historiskt se vilka föreningar som har fått bidrag.

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter bevaras i fem år.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Här kan du läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontakt

Lotteriansvarig

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post: therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-10-30 13.10