Kontakt

Studieförbundsbidrag

Kommunens stöd till studieförbunden syftar att skapa förutsättningar för fri och frivillig bildningsverksamhet.

Även se till att ge förbunden möjlighet:

  • Att utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former, arbeta med och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.
  • Att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet
  • Att stärka folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete
  • Att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete

Allmänna bestämmelser

Kommunalt bidrag kan beviljas till avdelning som får statliga bidrag via Folkbildningsrådet och som har haft verksamhet i Ovanåkers kommun.

Bidraget betalas ut per kalenderår.
Underlag för beräkning av bidrag är slutredovisning för senast avslutat verksamhetsår.
Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer fastställs årligen av kommunfullmäktige.

Beräkningsgrund

Beräkningsgrund för bidrag är antalet genomförda studiecirkeltimmar.

Kontroll

Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen bestämmer.

Ansökan

Du kan fylla i ansökan via e-tjänstenlänk till annan webbplats och skicka den till oss senast 15 maj.

Till ansökan ska bifogas:

  • Ekonomisk redovisning
  • Verksamhets- och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår

För avdelning med verksamhet i flera kommuner ska handlingarna vara utformade så att verksamheten i Ovanåkers kommun klart kan utskiljas. Det gäller såväl för redovisning som för verksamhets- och ekonomisk berättelse. I redovisningen ska det tydligt framgå hur stort statligt bidrag studieförbundet fått för sin verksamhet i Ovanåkers kommun.

Ansök via e-tjänstenlänk till annan webbplats

Du kan också ladda ner en ansökningsblankett för studieförbundsbidragWord, fylla i den och skicka den till oss.

Information om behandling av personuppgifter

Genom att fylla i denna ansökan ger du medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna handlägga ditt studieförbundsbidrag.

De uppgifter som vi behandlar är ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält och bifogade dokument kan komma att behandlas.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter bevaras för all framtid då svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Här kan du läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifter

Kontakt

Kultur- och fritidschef

Carina Ulfsdotter
Tfn 0271-570 61
E-post carina.ulfsdotter@ovanaker.se

Senast uppdaterad