Kontakt

Studieförbundsbidrag

Kommunens stöd till studieförbunden syftar att skapa förutsättningar för fri och frivillig bildningsverksamhet.

Även se till att ge förbunden möjlighet:

  • att utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former, bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.
  • att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet.
  • att stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete.
  • att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

Allmänna bestämmelser

Kommunalt bidrag kan beviljas till avdelning som erhåller statliga bidrag via Folkbildningsrådet och som har haft verksamhet i Ovanåkers kommun.

Bidraget utgår per kalenderår.
Underlag för beräkning av bidrag är slutredovisning för senast avslutat verksamhetsår.
Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer fastställs årligen av kommunfullmäktige.

Beräkningsgrund

Beräkningsgrund för bidrag är antalet genomförda studiecirkeltimmar.

Ansökan

Fyll i och skicka in ansökningsblanketten för studieförbundsbidragWord senast 15 maj varje år. Till ansökan ska bifogas ekonomisk redovisning, verksamhets- och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan med mål och riktlinjer för kommande verksamhetsår.

För avdelning med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna ska vara utformade så att verksamheten i Ovanåkers kommun klart kan utskiljas. Detta avser såväl redovisning som verksamhets- och ekonomisk berättelse. Av redovisningen ska tydligt framgå hur stort statligt bidrag studieförbundet fått för sin verksamhet i Ovanåkers kommun.

Kontroll

Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen bestämmer.

Kontakt

Kulturchef

Carina Ulfsdotter
Tfn 0271-570 61

Senast uppdaterad 2018-05-18 10.43

Tyck till om sidan