Solceller

Bygglov för solceller eller solfångare

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga.

Solceller eller solfångare på byggnader

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • Anläggningen monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • Anläggningen följer byggnadens form
  • Byggnadens bärande delar eller brandskydd påverkas inte
  • Detaljplanen i området kräver inte bygglov för solenergianläggningen
  • Anläggningen får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • Anläggningen får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • Byggnaden är bygglovsbefriad, till exempel friggebod eller ekonomibyggnad för jordbrukets eller skogsbrukets behov

Mer information om solceller och solfångare

Senast uppdaterad