Tomt i Alfta till försäljning

Försäljning av attraktiv tomt i Alfta genom markanvisningstävling

Syftet med markanvisningstävlingen är att den ska bidra med förslag om utformning och funktion för ett bygge, som på bästa sätt avspeglar den vision kommunen har för platsen med avseende på kulturmiljö.

Ovanåkers kommun utlyser en markanvisningstävling för fastigheten Västanå 2:65, Långgatan 77, Alfta. Fastigheten har ett fast pris på 194 800 kr enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28 § 77 och ett eventuellt köp kommer att vara villkorat med en påbörjad byggnation inom 18 månader.

Markanvisningstävlingen kommer att bedömas efter följande kriterier:

  1. Intressentens plan för att ta hänsyn till områdets befintliga kulturmiljövärden.
  2. Intressentens plan för att genomföra en byggnation inklusive tidplan samt förmågan att genomföra en byggnation.

Vid det fall inga anbud anses uppfylla uppställda kriterier förbehåller sig kommunen rätten att inte tilldela ett markanvisningsavtal.

Den intressent som tilldelas markanvisningen har själv ansvar för att söka de tillstånd som behövs som t.ex. bygglov. Kommunen har viss dokumentation om kulturmiljön i området som finns tillgängliga för intressenter vid förfrågan.

Kontakt

Skriftligt anbud ska vara kommunen tillhanda senast 2021-07-07 och ställas till:

Ovanåkers kommun
Planeringsavdelningen/Mikael Bomark
828 80 Edsbyn

eller via e-post till Mikael Bomark, mark- och exploateringsingenjör, mikael.bomark@ovanaker.se

För frågor rörande kulturmiljö kontakta Hanna Gäfvert tfn: 0271-570 49

För övriga frågor kontakta Mikael Bomark tfn: 0271-570 63

Senast uppdaterad