svabensverk : Stallet, bruksarkivet och magasinet

Försäljning av kulturhistoriskt intressanta byggnader i Svabensverk

Ovanåkers kommun har beslutat sälja fastigheten Svabensverk 1:40. På fastigheten står tre äldre byggnader, ett före detta stall, en mindre byggnad (före detta bruksarkivet) och ett timrat magasin.

En kulturhistorisk utredning har gjorts där det konstateras att byggnaderna innehar kulturhistoriska värden på grund av sina kopplingar till Svabensverks järnbruk vad gäller funktion, arkitektur och byggnadsteknik. Mer information om detta hittar du här.PDF

Hela försäljningsannonsen med fullständig information om fastighetenPDF

svabensverk

Fastigheten utgörs av cirka 3,5 hektar öppen jordbruksmark med inslag av mindre lövbestånd

Stallet

svabesverk

Stallbyggnaden är ca 950 m² BYA (Byggnadsyta) uppförd vid 1800-talets mitt, murad i slaggsten producerad vid järnbruket i Svabensverk. Över delar av byggnaden finns ett vindsbjälklag.
Byggnaden består av en lång mittkropp med på vardera sidan vinkelställda armar. Stark spegelsymmetri råder. Mittkroppens längd är drygt 60 meter vilket ger byggnaden dess imponerande storlek. Ytterväggarna utgörs av en skalmur murad av slaggsten.
Stallbyggnaden har ett så kallat säteritak där de två takytorna bryts av ett mindre vertikalt parti, en så kalllad italian, försedd med fönster. Tvåkupigt lertegel ligger idag på sidoramarna som taktäckningsmaterial men på mittkroppen byttes teglet till pannplåt 2017. Under tegel och pannplåt ligger det gamla spåntaket kvar.

svabensverk

Ytterväggarna utgörs av en skalmur murad av slaggsten.

På 1990- talet genomgick stallet en förändringsprocess och en konsert- och festsal tillskapades i den nordvästra mittkroppen. En lobby med toaletter och kapprum samt kök och kafeteria inreddes i den sydöstra delen i en smakfull stil anpassad till byggnadens kulturhistoriska värden. I köket finns diskmaskin, kyl, frys och spis med ugn. Byggnaden saknar uppvärmning men el och vatten drogs in på 1990-talet. Golvet i byggnaden utgörs av betongplattor. I kök och toaletter består golvet av klinker. Vindsbjälkar kapades i samband med ombyggnationen vilket påverkade ytterväggen negativt, den började spricka. 2011 sattes därför dragstag av stålstång in som ersättning för de borttagna vindsbjälkarna och sprickor i muren lagades i.

I stallet arrangerades jazzfestivalen Jazz i Svaben i 20 år, 1988-2007. Samlingsokalen används idag för olika evenemang och är mycket populär för bröllop. Byggnaden rymmer cirka 450 gäster.

svabensverk

Bruksarkivet

Framför stallbyggnaden står en liten byggnad, 6x6 meter, benämnd som bruksarkivet. Materialet i grund och mur är den eldfasta slaggstenen. Byggnaden är valvslagen, även valvet är murat med slaggsten. Ovanpå valvet vilar ett sadeltak som en från murverket frikopplad konstruktion. Arkivbyggnaden med sin tydliga koppling till järnbruket har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin arkitektur och tidigare funktion.

arkivet

Magasinet

Till vänster framför stallets entréfasad står en rödfärgad majestätisk timrad länga i två våningar med sin långsida vänd mot bruksgatan. Längan består av två bredvid varandra ställda byggnadskroppar. Den västra delens knutar är av dalatyp med halsning på både ovan- och undersidan stocken medan den östra delen har en rak knut som saknar halsning, en knuttyp som var vanlig i Hälsingland. Längans tak är belagt med tvåkupigt tegel.

svabensverk
svabensverk

Bedömningskriterier vid försäljning

Säljaren, Ovanåkers kommun, kommer i en bedömning inför försäljningen beakta hur och i vilken omfattning följande parameterar beaktas av anbudsgivaren:

  • Anbudsgivarens plan för att ta hänsyn till fastighens befintliga kulturmiljövärden.
  • Anbudsgivarens verksamhetsidé gällande de samlingslokaler som inryms i Stallet.

Intressenter ska i samband med bud bifoga en verksamhetsbeskrivning där det framgår hur man avser nyttja lokalerna. Ovanåkers kommun kommer att avgöra vilken köpare som bäst uppfyller intentionen med försäljningen.

Priset på inkommande bud kommer därmed inte vara den enda avgörande faktorn när Ovanåkers kommun fattar beslut om vinnande anbud.

Anbudstid och kontaktuppgifter

Anbud skall ha inkommit senast 2021-11-30 och skickas till Planeringsavdelningen Ovanåkers kommun, att Hannah Linngård, 828 80 Edsbyn,
Märk kuvertet Anbud Svabensverk 1:40

Visning och frågor

För visning av fastigheten och frågor rörande försäljningen kontakta Hannah Linngård vid Ovanåkers kommun, tel 0271-570 63, hannah.linngard@ovanaker.se


Senast uppdaterad