Flygbild över Nabbanområdet i Alfta

Förslag till detaljplan för nya bostäder och friluftsliv vid Nabban

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder och friluftsliv i Nabban i Alfta. Förslaget finns nu utställt för granskning under perioden 5 september -18 september.

Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen kan komma att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Redan inlämnade synpunkter under samrådperioden behöver inte lämnas igen.

Området, som ligger sydost om Alfta centrum, används idag som friluftsområde. Planförslaget omfattar 13 friliggande villor integrerade i friluftsområdet, en ny tillfartsväg till villorna samt säkerställande av nuvarande användning som friluftsområde.

Senast uppdaterad