Gräsmattor ska bli ängsmark i projekt för den biologiska mångfalden

Joel Nordlund fyller på med frön åt ett barn

Joel Nordlund, Aefab, hjälpte barnen på Lillboskolan.

Bin, fjärilar och flugor har viktiga roller i ekosystemet, och när de nu fått sina naturliga miljöer hotade – är också den biologiska mångfalden hotad. Det kommer Biosfärområde Voxnadalen, tillsammans med bland andra Aefab, att försöka ändra på under den kommande tiden.

I mars beviljades Biosfärområde Voxnadalen medel från den lokala naturvårdssatsningen, LONA, för att jobba med ett pollineringsprojekt under 2020.

Allt började med ett medborgarförslag i höstas, som röstades igenom. Sen kopplades vi in, eftersom det ju passade bra att jobba med pollinering inom ramen för biosfärområdet i samarbete med Bollnäs och Ljusdal, berättar Therese Holmsten som är projektledare.

Projektet handlar om att på olika sätt förbättra villkoren för de vilda pollinatörerna: bin, fjärilar och flugor.

Dels kan det betyda att vi gör om gräsytor till äng, något som ger variation och mera blommor där insekterna kan hitta nektar och pollinera. Det kan också vara att ordna boplatser för solitärbin och humlor.

På Lillboskolan i Edsbyn har Aefab redan satt igång. På en kulle på skolgården har man just beslutat att släppa upp gräsmattan, och barnen har sått ängsblommor för att det ska bli en lockande äng för insekter. Samma sak kommer bostadsbolaget att göra på ett antal ytor i sina egna bostadsområden.

Det är väldigt kul att de redan börjat, det finns idéer på olika håll och nu jobbar vi tillsammans, säger Therese Holmsten.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett statligt bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Och här ska bidraget användas till att, till att börja med, göra en inventering av vilka ytor som finns och vilka åtgärder och insatser som kan göra störst nytta för att öka den biologiska mångfalden i biosfärområdet.
Vi ska också anordna en utbildnings- och inspirationsdag för personer som jobbar med utemiljöer, förhoppningsvis senare i höst.

Barn som sår frön på en gräskulle

Barnen på Lillboskolan fick själv så blomsterfröer på kullen som ska omvandlas från gräsmatta till äng.


Fakta: Biologisk mångfald

Pollinering är en viktig ekosystemtjänst som bidrar till vår livsmedelsförsörjning och till fungerande ekosystem. Många pollinerande insekter som exempelvis bin, fjärilar och flugor, och viktiga värdväxter hotas av förändringar i landskapet. Det kan handla om förändrad markanvändning med tätare skogar, färre blomrika miljöer, färre marker med öppen sand, mindre död ved, färre våtmarker samt användandet av växtskyddsmedel och insekticider. En miljö som minskat särskilt mycket är blomrika ängs- och hagmarker.
Källa: Naturvårdsverket

Senast uppdaterad