Hemtjänsten i Ovanåkers kommun får toppbetyg i brukarundersökning

Den 26 september presenterade Socialstyrelsen resultatet från den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” och det känns mycket glädjande att konstatera att hemtjänsten i Ovanåkers kommun har förbättrat sig inom nästan samtliga områden i jämförelse med 2018 och får ett toppbetyg.

Undersökning som genomförs av Socialstyrelsen är en årligen återkommande och rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Från mitten av mars varje år får därför alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät per post med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Enkäten innehåller många frågor inom områden som inflytande, utförande, bemötande, trygghet och tillgänglighet. Hemtjänsten i Ovanåkers kommun har förbättrat sina resultat inom samtliga ovanstående områden i jämförelse med 2018 års resultat. Inom dessa områden konstateras också vid en första analys att Ovanåkers kommun ligger relativt högt i förhållande till både snittresultatet i riket och Gävleborgs län.

Även politiskt är detta en viktig fråga då man i de politiska målen har beslutat om ett koncernövergripande mål gällande att kommunens äldreomsorg ska präglas av omtanke och hög kvalitet. Utifrån detta har man valt att fokusera på brukarbedömningar inom områdena förtroende, trygghet och bemötande som indikatorer på måluppfyllelse.

Tittar vi på dessa indikatorer så ser vi att 92% av de som svarat på undersökningen upplever att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten? (vilket kan jämföras med 86% i riket 90% i Gävleborgs län).

Vidare konstateras att 96% känner förtroende för personalen som kommer hem och utför hemtjänstinsatserna (vilket kan jämföras med 90% i riket 92% i Gävleborgs län).

Slutligen kan vi också konstatera att andelen personer med hemtjänst som anser att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt är 99% i Ovanåkers kommun, i stort sett samtliga brukare. Ett gott bemötande handlar bland annat om att personalen är lyhörd i mötet med den äldre personen och att den äldre personen upplever sig bli behandlad respektfullt.

Socialförvaltningen använder resultatet från brukarundersökningen för att utveckla sina olika verksamheter så att det ska bli så bra och kvalitativa som möjligt. Utifrån resultatet i Socialstyrelsens undersökning kommer nu verksamheterna att analysera sitt resultat på enhetsnivå och ta fram åtgärdsplaner som bidrar till en ökad nöjdhet. Förhoppningen är att 2020 kunna förbättra resultaten ytterligare.

”Det är glädjande att vi fått ett så bra resultat på undersökningen och vi kommer att arbeta vidare för att ytterligare förbättra inflytande, utförande, bemötande, trygghet och tillgänglighet inom hemtjänsten. Jag är stolt över våra verksamheter och all personal som gör ett så bra jobb och jag hoppas att de känner sig stolta över resultatet. Givetvis innebär inte ett gott resultat att vi inte ska arbeta med att bli bättre. Resultatet på undersökningen synliggör också förbättringsområden där vi behöver lägga mer resurser för att öka kvalité och nöjdhet inom hemtjänsten. Ett förbättringsområde som vi behöver fokusera mycket på framöver är att fler äldre i Ovanåkers kommun upplever att de besväras av ensamhet. Detta är någonting som vi ser både inom hemtjänsten men också bland de som bor på kommunens särskilda boenden”, säger Mathilda Wikholm, Verksamhetschef inom Omvårdnadsenheten i Ovanåkers kommun.

Även inom socialförvaltningens särskilda boenden (Gyllengården, Backa och Sunnangården) har brukarundersökningen genomförts. Inom de verksamheterna kan vi inte se ett lika positivt resultat som inom hemtjänsten. Det finns vissa områden där vi har försämrat oss i jämförelse med 2018 som exempelvis huruvida man trivs med sitt rum eller lägenhet och vilka möjligheter man har att komma utomhus. Vi ser också att vi måste arbeta med att förbättra våra resultat inom området trygghet och tillgänglighet.

Men det finns också områden där man som brukare inom kommunens särskilda boenden upplever en ökad kvalité. Inom områdena inflytande och bemötande samt boende- och måltidsmiljö ser vi att verksamheterna har förbättrat sig på flera frågor i jämförelse med 2018. Exempelvis så upplever 96% att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (vilket kan jämföras med 94% 2018 eller 93% i riket 94% i Gävleborgs län). Vi kan också se att fler är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet och att fler upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras och att de upplever att de kan påverka vid vilka tider de får hjälp i högre utsträckning än 2018.

Se resultaten av undersökningen.PDF

Mer information om undersökningen på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-10-03 13.56