Kommunens planarbete för Ungmansområdet i Alfta

Ovanåkers kommun har inlett ett planarbete med syfte att möjliggöra byggnation av en förskola på Ungmansområdet i Alfta.

Under planprocessen utreds sådana frågor som, placering och utformning av byggnader, trafiklösningar, översvämnings-och miljöaspekter samt planens påverkan på omgivningen.

Under våren kommer ett förslag ställas ut och möjlighet ges att komma med synpunkter på förslaget.

Senast uppdaterad