Majbrasa

Om ni ska anordna en majbrasa så finns det vissa regler ni bör följa. En anmälan om eldning ska bland annat göras.

  • Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation. Ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
  • Bålet ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar besvär för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.
  • Meddela markägaren och räddningstjänsten vem som är ansvarig samt kontaktperson.
  • Ansvara för tändning och brandsäkerheten.
  • Platsen ska bevakas så länge det finns risk för brandspridning.
  • Tillräckligt med brandredskap ska finnas tillgängligt på eldningsplatsen. Handbrandsläckare, vattenslang, vattentunna med hinkar eller liknande utrustning.
  • Endast ris och obehandlat virke får tillföras kasen.
  • Möjlighet att larma räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefonnummer vid nödsituation är 112.
  • Lämna inte elden utan tillsyn.

Ta hänsyn till igelkottarna

Högarna med ris, kvistar, löv och annat utgör perfekta boplatser för igelkottar, men även för kaniner, harpaltar och småfåglar. När majbrasan tänds riskerar den att bli en dödsfälla. Igelkottar är långsamma, nattaktiva djur och de söker sig gärna ner i hålor för att gömma sig. Det gör att de kanske inte tar sig ut, eller att de brännskadas, när brasan tänds på. Igelkottar som ännu inte vaktat går en plågsam död till mötes om majbrasan tänds utan att först ha kontrollerats.

Se till att inga smådjur befinner sig i riset i god tid innan du tänder. Om riset har legat på platsen ett tag kan det ha lockat till sig smådjur, till exempel igelkottar. Flytta på riset en liten bit, om det är möjligt, lyft på riset eller slå på det med ett tillhygge för skrämma bort smådjur.

Senast uppdaterad 2019-03-06 16.08