Barn som hoppar hopprep

Ny rörelsesatsning i skolan

Ovanåkers F-6 skolor ingår nu i ett nätverk med RF-SISU Gävleborg - "Rörelsesatsning i skolan". Satsningen syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Det är ingen tvekan om att det är viktigt att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Forskning visar att det är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultaten. Ändå vet vi att barn och unga rör på sig alldeles för lite och är stillasittande en alldeles för stor del av dagen. Riksidrottsförbundet har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Syftet med satsningen är att ge möjlighet för barn att under och i anslutning till den samlade skoldagen få goda förutsättningar för idrott och rörelse. Ovanåkers F-6 skolor ingår nu i satsningen från hösten 2021. Våra skolor jobbar sedan tidigare aktivt med rörelse i skolan, men med rörelsesatsningen blir det ännu mer genomsyrande på alla områden under skoldagen.

Rörelseförståelse – lika viktigt som läs- och skrivförståelse

Det är lika viktigt att skapa förutsättningar för alla barn att vilja, våga och kunna röra sig som att de ska utveckla läs- och skrivförståelse. Begreppet rörelseförståelse kommer ursprungligen från engelskans physical literacy och innebär en helhetssyn på rörelse. I skolan handlar det om att skapa en miljö som inspirerar till rörelse och om vad vi vuxna behöver tänka på för att alla barn ska utveckla motivation, självförtroende och kunskap för att vilja vara aktiva hela livet. Rörelseförståelse handlar om att hitta sina verktyg för att våga, vilja och kunna vara fysiskt aktiv under hela livet.

 

Här kan du läsa mer om rörelsesatsningen i skolan


Senast uppdaterad