Ritning på demensboendet

Ritning på demensboendet

Nytt demensboende på Näskullen i Edsbyn

Det planeras för ett demensboende vid Näskullen i Edsbyn. Om bygglov beviljas beräknas bygget påbörjas under hösten 2018 och färdigställas till våren 2020.

Planeringsfasen började redan 2015 med bland annat studiebesök på andra orter. I planeringsarbetet har många involverats, både internt från socialförvaltningens organisation men också externt med exempelvis pensionärsorganisationer. Tillsammans med en arkitekt togs ett förslag till ritning fram.

En enig socialnämnd fattade beslut i december 2016 om att bygga ett demensboende med 48 lägenheter på Näskullen i Edsbyn. Fastighetsfrågor handläggs av tekniska nämnden så därför skickade socialnämnden beställningen om bygget av demensboendet till dem och där tog en enig teknisk nämnd beslut om att ta fram en ny detaljplan för området. Den gamla detaljplanen kunde inte användas för ett demensboende.

Under framtagandet av detaljplanen tillfrågades de närboende om bygget. De närboende överklagade att det skulle byggas ett demensboende på Näskullen och överklagan togs upp i Mark- och miljödomstolen som avvisade överklagan. Planerna att bygga ett demensboende på Näskullen kunde fortsätta.

Varför Näskullen?

Placeringen av boendet har utretts och många olika förslag har gåtts igenom. Den placering som utredningen visar är bäst är Näskullen, dels med tanke på att kommunen prioriterar att bygga på tomter som vi redan äger och att Näskullen är enda platsen som passar för en enplansbyggnad i den här storleken. Att bygga i ett plan har många vinster dels för personalen men speciellt för de boende. Marken på Näskullen har undersökts och visar på föroreningar i väldigt liten omfattning inom området.

Vad händer nu?

Ett marklov för att schakta, undersöka och eventuellt transportera bort massor har getts och dessa arbeten kommer att påbörjas inom några veckor. Därefter kommer grundläggningsarbeten och gjutning av bottenplatta att utföras om bygglov beviljas.

Senast uppdaterad 2019-03-06 16.01