Överskott i kommunens resultat

Delårsbokslutet för kommunen är klart och visar på ett resultat för perioden på 44 miljoner kronor, vilket är 21,3 miljoner kronor bättre än periodens budget.

Huvudsaklig orsak till överskottet är att staten beslutat om extra generella statsbidrag samt gett bidrag för sjuklönekostnader.

Magnus Haraldsson, ekonomichef:
- Vi ser i de prognoser vi tagit fram i delårsbokslutet att även resultatet för hela 2020 kommer att bli positivt. Prognosen visar på 23,2 miljoner kronor bättre än budgeten för året. Orsaken till denna positiva prognos förklaras till största del av de extra statsbidrag som kommunen fått till följd av coronapandemin.

Senast uppdaterad