Servicemätning av Ovanåkers kommuns myndighetsutövning

Just nu deltar Ovanåkers kommun i undersökningen Löpande insikt. Det innebär att du som nyligen haft ett avslutat ärende hos miljö- och byggnämnden kommer att få en enkät skickad till dig.

Löpande insikt är en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där en enkät skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen inom:

  • Brandtillsyn
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd

I enkäten ställs frågor om hur kunden upplevt kommunens hantering av ärendet. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och tips på hur kommunens service kan förbättras.

Löpande insikt gör det möjligt för oss att löpande mäta kommunens service vid myndighetsutövning. Det är därmed ett effektivt verktyg för verksamhetsutveckling och vi kan se inom vilka områden vi gör ett gott jobb och var vi behöver förbättra oss. I och med att det är en fortlöpande undersökning kommer vi kunna se om de särskilda insatser som vi genomför ger någon effekt.

Vi hoppas att alla som får enkäten tar sig tid för de få minuter det tar att svara på enkäten. Detta så att vi får möjlighet att jobba med de områden där vi fått mindre bra resultat, men det är även viktigt för oss att veta när vi gjort ett bra jobb så att vi kan fortsätta och bygga vidare på det som är positivt. I och med att enkätsvaren går till en, från kommunen oberoende, konsult så är enkätsvaren helt anonyma. Vi på kommunen ser inte de enskilda enkätsvaren utan vi tar del av resultaten i bearbetad form via ett webbverktyg.

Senast uppdaterad 2018-12-06 12.57