Tillsammans minskar vi suicid

Den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra att människor tar sitt eget liv på agendan.

I år görs en gemensam informationskampanj för att sprida information om suicidprevention och den hjälp som finns att få.

Antalet suicid har legat på samma nivå de senaste tjugo åren. I Sverige dör ungefär 1 600 människor varje år, vilket innebär att ett fullbordat suicid sker var sjätte timme eller cirka fyra människoliv om dagen. Utöver det görs långt fler suicidförsök. I Gävleborg tar varje år tar ca 56 personer i länet sitt liv vilket gör att vi är det län som har det tredje högsta suicidtalet i landet.

Suicid och suicidförsök är kostsamt både i lidande och i pengar. För samhället kostar det många miljoner årligen men för de drabbade familjerna är tragedin inte mätbar. Suicid går dock att förebygga och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet.

Covid-19

Utbrottet av Covid-19 har inneburit en stor omställning för de flesta. Under kriser är det vanligt att reagera med oro, stress, sorg och nedstämdhet. Men även när det inte är en pandemi är besvär som dessa vanliga.

Så samarbetar vi i Gävleborgs län för att förebygga suicid

Många aktörer är viktiga i det suicidförebyggande arbetet. Tidiga insatser i kommuner, en hälso- och sjukvård med bra kunskap om psykisk ohälsa och ett civilsamhälle som erbjuder stöd för anhöriga är några exempel. Att vi samarbetar kring det förbyggande arbetet är av stor vikt då vi har olika kunskaper som kompletterar varandra.

I Gävleborgs län arbetar vi med att ta fram ett vårdförlopp för suicidprevention där hälso- och sjukvården samverkar med kommunerna. En del i det arbetet är att 29 instruktörer har utbildats i den evidensbaserade metoden Första hjälpen till psykisk hälsa. I varje kommun finns därmed kompetens att hålla utbildningar lokalt i metoden. En annan insats kopplat till vårdförloppet är ett arbete med att hitta sätt för skolan att integrera suicidpreventivt arbete i ordinarie uppdrag.

Nationell suicidpreventiv konferens

Fredag den 10 september kl. 9.00-12.30 anordnar Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) en kostnadsfri digital konferens med temat Livsavgörande samverkan – en digital konferens på den suicidpreventiva dagen 2021.

Konferensen vänder sig till alla som vill veta mer om suicid och suicidprevention. Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention.

Anmäl dig här: Livsavgörande samverkan — Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp och stöd finns!

I denna broschyrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samlat fem huskurer för psykisk hälsa och viktiga länkar dit du kan vända dig om du mår dåligt eller har funderingar om ditt mående. I Gävleborg har vi delat ut 50 000 ex av denna broschyr vid vaccinationslokaler i länet.

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns samlad information kring psykisk hälsa, suicid och suicidtankar.

Senast uppdaterad