Tillstånd till valaffischering inför EU-valet

De politiska partier som deltar i rubricerade val den 26 maj får av Länsstyrelsen tillstånd att under särskilda villkor valaffischera längs allmänna vägar inom Gävleborgs län under perioden 17 – 31 maj 2019.

Tillstånden gäller områden utanför detaljplanelagt område i Gävleborgs län. Inom detaljplanlagda områden söks tillstånd hos kommunen.

Följande villkor gäller för tillståndet:

Anordningar får inte placeras längs motorväg, motortrafikled, mötesfria landsvägar eller andra vägar eller gator med motsvarande standard och inte heller på bro över sådan väg/gata.

  • Anordningar får inte placeras i kurva, korsning eller cirkulationsplats eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare.
  • Anordningar ska placeras minst 75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler samt 5 meter från vägkanten.
  • Anordningar ska ges sådan utformning att de inte kan förväxlas med vägmärke eller trafikanordning.
  • Anordningar med stor textmängd får inte placeras så att de främst vänder sig till fordonsförare.
  • Anordningar ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning i naturen.
  • Anordningarnas storlek får inte överstiga 4 kvadratmeter.
  • Anordningarna placeras på ett säkerhetsavstånd om minst sju meter från körbanan vid skyltad hastighet 70 km/tim respektive nio meter vid 90 km/tim.
  • Anordningarna för valaffischering ska tas bort av den som ansvarar för anordningen senast den 31 maj 2019.

Tillstånd för valaffischeringsanordningar kan behövas av polismyndigheten (enligt lokala ordningsföreskrifter) eller av kommunen (enligt plan- och bygglagen).

Inför uppsättning av valaffischer ska samråd ske med berörd väghållare. Tillståndet förutsätter att markägaren eller nyttjanderättshavaren i fråga har medgivit att affischer får sättas upp.

Senast uppdaterad 2019-05-20 08.36