Bil som åker igenom en biltvätt

Tvätta bilen i en tvättanläggning

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen, eftersom många tvättar sin egen bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö!

Tvätta bilen i en tvättanläggning med bra rening!

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning - automatisk eller manuell. Här finns slam- och oljeavskiljare och ofta ytterligare reningssteg som renar tvättvattnet innan det släpps ut.

Tvätta aldrig bilen på gatan, garageuppfarten eller på annan asfalterad mark. Om du gör det rinner tvättvattnet med miljöskadliga ämnen direkt ut i sjöar eller vattendrag, via en dagvattenbrunn. Vattnet som rinner ner i dagvattenbrunnarna på gatan eller tomten renas inte innan det kommer ut i ett vattendrag.

Avloppen i garage kan vara kopplade på dagvattnet. Då är det lika illa att tvätta bilen i garaget som ute på gatan. Om avloppet är kopplat på det kommunala avloppsnätet kan det påverka avloppsreningsverkets rening.

Om du trots allt tvättar bilen hemma någon enstaka gång så gör det på en gräsmatta eller en grusplan, långt ifrån vattendrag och vattenbrunnar. Välj också ett miljöanpassat rengöringsmedel och avstå från avfettningsmedel. Då hinner tvättvattnet filtreras i marken innan det når grundvatten eller ytvatten (sjöar och bäckar).

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda nuvarande och framtida vattenförsörjning. De finns oftast i anslutning till en vattentäkt som förser ett större område med dricksvatten. Föroreningar som hamnar i grundvattnet kan förorena dricksvattnet. Det är mycket svårt att ta bort föroreningar ur dricksvattnet. Därför är det viktigt att undvika att förorena!

Tvättvattnet är förorenat

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar som metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från avfettnings och rengöringsmedel. Smutsigast är tvättvattnet på vintern och tidig vår.

Föroreningarna är skadliga både för människor och för miljön. Hamnar de i dagvattensystemet (de gallerförsedda brunnar som finns på gator och parkeringar) leds de direkt ut i närmaste vattendrag eller sjö. Det finns inga reningssystem för dagvattnet!

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvaxning med mera.

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare.

Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken ska man vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Man ska välja den minst skadliga kemiska produkten och även använda sig av bästa möjliga teknik.

Senast uppdaterad