Vi bygger om Celsiusskolan och bygger nytt omsorgsboende

Vi satsar på framtiden och bygger om Celsiusskolan samt bygger nytt boende för äldre. Då vi har fått många frågor om upphandlingen kring dessa byggen förklarar vi här varför vi har gjort de val vi gjort.

Det är en spännande satsning vi står inför med nybyggnationen av omsorgsboendet och om- och tillbyggnaden av Celsiusskolan där de var för sig är två stora arbeten. Så pass stora arbeten att vi får gå många år tillbaka för att se ett bygge av den här digniteten i vår kommun. Under planeringsstadiet har vi haft informationsmöten och gedigna processer med berörda parter för att de här projekten ska bli så bra som möjligt för våra kommuninvånare.

Vi har i vår budget beräknat att de tillsammans kommer kosta drygt 200 miljoner kronor. För att vi ska få ner kostnaden så mycket som möjligt har vi valt att slå ihop de båda byggnationerna till ett och samma projekt. Genom att slå ihop dem får vi en bättre samordning med en och samma entreprenör för båda byggena. Entreprenören kommer även kunna fördela sina resurser mellan arbetsplatserna på ett effektivt sätt.

Varför behöver de här två stora byggena ske samtidigt?
Anledningen till att vi bygger samtidigt är att vi ser ett stort behov av ett särskilt boende för dementa och vi behöver därför få det på plats så snart som möjligt. När det gäller skolan så är inomhusluften i nuvarande Celsiusskolan F-6 så pass dålig att vi måste göra något åt det nu, annars riskerar vi att arbetsmiljöverket stänger skolan. Vi anser att en tillfällig åtgärd av det inte gynnar någon och därför behöver även om- och tillbyggnationen av Celsiusskolan F-9 påbörjas så snart som möjligt.

Partnering som samarbetsform

För de här projekten har vi valt att använda oss av samarbetsformen partnering. Partnering är ett arbetssätt där byggherren samlar all den kompetens som behövs för att realisera ett projekt – att bilda laget, där alla spelar med öppna kort och arbetar för projektets bästa i alla lägen. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från start till mål. Med detta upplägg undviker vi det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid för att utföra en uppgift. Grundläggande för att partnering ska bli framgångsrikt är att bilda laget tidigt för att få med all nödvändig kompetens i startskedet. Detta för att i alla skeden kunna fatta rätt beslut.

Med partnering formar vi tillsammans de gemensamma målen och vi har en öppen ekonomisk redovisning vilket gör att vi som beställare kan vara med och styra kostnaderna för att hålla vår budget. Det får även till följd att vi kan utveckla och dra lärdomar av det här projektet för att överföra till nästa med avseende på tidplaner, kvalitet, funktion, ekonomi, utformning och teknik.

Ett alternativ till partnering är så kallat fastpris. I grova drag innebär det att vi som beställare lämnar ut uppdraget till ett överenskommet pris. Sedan är det upp till entreprenören att byggnationen är klar inom tidplan och att den uppfyller kravställningarna till det överenskomna priset. Utöver det kan dock extra kostnader tillkomma, så kallade ÄTA-arbeten som står för ändringsarbeten, tilläggsarbeten och avgående arbeten. Av vår erfarenhet är det vanligt att kostnader för ÄTA-arbeten tas ut vilket gör att vi egentligen inte kan veta vad den slutgiltiga prislappen blir om vi använder oss av fastpris som samarbetsform. Med fastpris får vi heller ingen insyn i den ekonomiska redovisningen.

När vi använder oss av partnering har vi inte kommit överens om något pris i förväg men vi har en budget att följa. På så sätt betalar vi den rimliga kostnaden för byggnationen. Med fastpris finns det en risk att vi betalar mer än vad själva byggnationen egentligen skulle ha kostat.

Kvalitetssäkran och certifiering

Vid sådana här byggnationer anser vi att det är viktigt att entreprenören uppfyller våra krav på kvalitet och miljö. Därför har vi valt att anbudsgivaren ska ha system för kvalitetsäkring och miljöledning uppbyggt i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 eller annat likvärdigt system.

Vi vill även att anbudsgivaren ska ha genomfört en entreprenad liknande denna (skola/omsorgsboende) om minst 20 miljoner kronor under de senaste fem åren.

Frågor om upphandling

Vill du lära dig mer om offentliga upphandlingar och hur du lämnar anbud? Med jämna mellanrum erbjuder vi utbildningar inom offentlig upphandling. Kontakta Näringslivskontoret på naringslivskontoret@ovanaker.se eller tfn. 0271-570 00 (växel) om du är intresserad av att delta.

Senast uppdaterad 2017-10-26 12.55

Tyck till om sidan