Kontakt

ANDTS - förebyggande arbete

ANDTS står för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar och på den här sidan hittar du information om hur Ovanåkers kommun arbetar förebyggande med det.

Ett drogförebyggande arbete handlar om att höja medvetenheten om de skadliga effekterna av och riskerna med alkohol, narkotika, tobak och dopning i syfte att förhindra, alternativt skjuta upp tobak, alkohol och narkotikadebut bland barn- och unga. Det sker genom främjande och förebyggande aktiviteter som sker i samverkan med andra aktörer. Här följer några av de insatser vi jobbar med.

Tobaksfri Duo

De flesta ungdomar som börjar använda tobak gör det i årskurs 6–9. Om vi kan få dem att avstå tobak under denna tid är chansen att de ska förbli tobaksfria hela livet mycket stor. För att motverka att barn och ungdomar ska börja använda tobaksprodukter arbetar kommunen i samverkan med skolan och Folktandvården med metoden, Tobaksfri Duo.

Tobaksfri Duo är en kontraktsskrivningsmetod där kontraktet är den viktiga överenskommelsen där ungdomen tillsammans med en tobaksfri vuxen bildar en duo. Vuxenpartnern är ofta en förälder, men kan också vara ett syskon över 18 år, en släkting, skolpersonal eller annan betydelsefull person och den vuxne stöttar ungdomen fram till skolavslutningen i årskursen nio.

Duon lovar att inte röka, snusa eller på annat sätt använda tobak till skolavslutningen i årskurs 9. Vuxenpartnern har huvudansvaret för att följa upp avtalet. Om den vuxne bryter avtalet kan ungdomen byta partner. Om ungdomen bryter avtalet återlämnas medlemskortet och ett uppföljningssamtal genomförs.

Varje år skriver duon på en försäkran där de intygar att de hållit avtalet under det gångna året. Försäkran kan användas som en lottsedel i höst- och vår-lotterierna som Ovanåkers kommun arrangerar i samband med kontraktsskrivningar

Alla ungdomar får ett förmånskort som ett bevis på det aktiva beslutet. Förmånskortet är en personlig värdehandling som ger förmåner och rabatter på t.ex. fika, varor eller aktiviteter. Ovanåkers kommun har flest sponsorer i hela Sverige!

Under fliken Tobaksfri Duo kan du läsa mer om metoden.

FIO

FIO står för förebyggande insatser i Ovanåkers kommun och består av personal från elevhälsan, skolan, socialtjänsten, Svenska kyrkan, AEFAB, polismyndigheten och vår folkhälsostrateg. FIO-gruppen träffas några gånger per år i syfte att samverka över riskhelger och andra frågor som rör förebyggande arbete riktat till unga. FIO-gruppens uppdrag är också att sprida kunskap om ANDT-området, förbättra tryggheten, minska langningen och att föräldrar spelar en nyckelroll i våra barns liv. Personal som ingår i FIO-gruppen ingår ocksåi en lägesbildsgrupp tillsammans med polisen som är en del i kommunens brottsförebyggande arbete.

ANDT-Länsnätverket

Ovanåkers kommuns folkhälsostrateg ingår i det regionala ANDT-länsnätverket. Inom nätverket ingår satsningar vars syfte är att sprida kunskap om tonåringar och alkohol, minska langningen och att föräldrar spelar en nyckelroll för att senarelägga alkoholdebuten. Målgruppen är tonårsföräldrar.

Samverkan med lokalpolisområde Hälsingland

Medborgarlöftet, Samverkansavtal/handlingsplan

I samverkansavtalet med polismyndigheten och i den tillhörande handlingsplanen mellan kommun och polis ingår ANDT-förebyggande arbete som ett av två prioriterade områden. 

Medborgarlöften innebär att kommunen och polisen lovar medborgarna att jobba med att förbättra ett område som medborgarna upplever problematiskt på orten. Resultat från medborgardialoger, statistik, dialoger i samverkansgrupper samt polisens underrättelseenhet utgör underlag Medborgarlöftet. Kommunen har i samarbete med lokalpolisområde Hälsingland valt ut att 2021 intensifiera det ANDT-förebyggande arbetet.

Risk- och skyddsfaktorer

I ett förebyggande ANDT-arbete bör fokus ligga på att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer.

Exempel på riskfaktorer är,

 • Skolmisslyckanden
 • socioekonomisk utsatthet
 • psykisk ohälsa
 • avsaknad av nätverk
 • destruktiva kompisrelationer
 • inga organiserade fritidsaktiviteter
 • hög frånvaro i skolan
 • dysfunktionella familjeförhållanden

Exempel på skyddsfaktorer är,

 • Skolframgång
 • familjens sociala och ekonomiska resurser
 • goda sociala relationer
 • stöd från föräldrar och andra vuxna
 • upplevelse av sammanhang
 • skolklimat och lärandemiljö
 • trivsel och upplevd trygghet
 • positiva kamratrelationer.

Information till dig som förälder

Känner du oro över att din tonåring röker cannabis? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Känner du oro över att din tonårig använder tobak eller nikotinprodukter? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Känner du oro över att din tonåring använder tramadol? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Känner du oro över att din tonåring använder alkohol? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla dessa informationsblad finns på följande språk: Arabiska, engelska, kurdiska, persiska, somaliska, spanska, tigrinska, turkiska.

Du hittar dem på Länsstyrelsens hemsida:

ANDTS - förebyggande arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar med information om alkohol, narkotika, dopning och tobak

CAN Länk till annan webbplats.

Drugsmart Länk till annan webbplats.

Internetmedicin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.