Barn och ungas uppväxtvillkor

Länsstyrelsen Gävleborg har nu släppt en ny studie om uppväxtvillkoren för barn och unga. Vid en total översyn med sammanräknat snitt så visar det att Ovanåkers kommun sticker ut positivt med ett snittindex på 76 för pojkar och 71 för flickor.

Mätningen bygger på redan befintlig statistik och fokuserar främst på fyra områden: familj, skola, individ/kamrater och närområde.

Barnets uppväxtvillkor har stark koppling till dess risk för bruk av alkohol, narkotika och tobak, dess skolresultat, risk för kriminell aktivitet samt till dess fysiska och psykiska hälsa. Barn och ungas välmående påverkar också hur de mår och fungerar som vuxna.

I Ovanåkers kommun har vi fått till en bra samverkan när det gäller barns och ungas trygghet. Det gäller att tidigt fånga upp dem och det som skulle kunna utvecklas till problem. Vi har ett förebyggande arbete inom flera områden.

De 14 frågeställningarna/villkoren i studien

 • Låg utflyttning bland unga
 • Upplevd låg tillgång till tobak, alkohol och narkotika
 • Otillåtna normer kring bruk av tobak, alkohol och narkotika
 • Låg fattigdom
 • Möjlighet till socialt deltagande och fritidsaktiviteter i närområdet och skolan.
 • Tidiga skolframgångar
 • God anknytning till skolan.
 • Bekräftelse för prosocialt beteenden i skolan.
 • Goda uppväxtförhållanden inom familjen.
 • God föräldraförmåga.
 • Föräldrar med tillåtande attityder till barnens problembeteenden.
 • Avsaknad av problembeteenden.
 • Låg frekvens av problembeteenden bland kamrater.
 • Välfungerande närsamhälle.

Här finns mer information om Ovanåkers kommuns resultat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad