Hälsa på lika villkor?

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, genomförs årligen av Folkhälsomyndigheten i syfte att ta reda på hur befolkningen mår samt följa förändringar i hälsa över tid.

Under nästa vecka får slumpmässigt utvalda invånare i Gävleborg en enkät från Folkhälsomyndigheten i brevlådan. Om du är en av dem innebär det att du blivit slumpmässigt utvald att delta i den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor.

Den nationella folkhälsoenkäten riktar sig till personer i åldrarna 16 år och uppåt. Syftet med den är att ta reda på hur du och den övriga befolkningen mår och lever. I årets undersökning ingår också några frågor som handlar om pandemin.

Resultaten av undersökningen blir ett beslutsunderlag för dem som tar politiska beslut om åtgärder som kan påverka din hälsa. Det kan till exempel handla om utveckling av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, eller om att planera för framtidens hälso- och sjukvård.

För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

Vi har i samarbete med länets kommuner deltagit i undersökningen 2004, 2007, 2010, 2014 och 2018. Resultaten av undersökningen kan användas för att:

  • identifiera skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika befolkningsgrupper
  • prioritera olika satsningar på förebyggande arbete
  • identifiera befolkningens behov av stöd i förändring av ohälsosamma levnadsvanor
  • skapa kunskapsunderlag, beslutsunderlag och planera för folkhälsoarbete och hälso- och sjukvård.

Tack för att du bidrar genom att berätta hur du mår!

Hur besvarar du enkäten?

Du kan besvara enkäten på webben, adressen är www.insamling.scb.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.. Du måste ha ditt användarnamn och lösenord tillhands. Du hittar det på framsidan av inbjudningsbrevet.

Om du fyller i pappersenkäten, postar du den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

Fakta Nationella folkhälsoenkäten

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Årets undersökning består av 45 000 i det nationella urvalet och tilläggsurval från sammanlagt 12 regioner inklusive Gävleborg. I Gävleborg är det cirka 12 000 som får enkäten och undersökningen genomförs i samarbete med länets kommuner. Urvalet i befolkningen är obundet och slumpmässigt. I Ovanåkers kommun är det 1 000 invånare som får enkäten.

Senast uppdaterad