Ungdomsdialogen 2021

Unga har rätt att få kunskap om sina möjligheter och rättigheter till delaktighet och inflytande i den kommun de bor i. Det är också självklart att beslut blir bättre om de som berörs av besluten blir lyssnade på och får uttrycka sin åsikt i frågan.

Ovanåkers kommun har som målsättning att främja ungas inflytande och delaktighet. Varje år arrangeras därför en Ungdomsdialog där beslutsfattare, tjänstepersoner och elever träffas och samtalar kring olika teman. Huvudtemat för 2021 års dialog var med anledning av Ovanåkers kommuns medverkan ett ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati)-projekt, funderingar och möjligheter att påverka framtida boende samt flytta/stanna-frågan.

Utifrån ett elevrådsbesök blev förebyggande åtgärder för att minska skadegörelse ytterligare ett tema.

Ungdomsdialogen inleddes med att vi gick igenom vilka områden som ansågs viktigast att prioritera i samband med 2020 års ungdomsdialog och några av de områdena kommer vi att fortsätta att jobba med 2021. Som exempel kan nämnas att politiker nu har bokat in elevrådsbesök hösten 2021.

Upplägget för dialogen är att teman diskuteras i mindre grupper för att sedan redovisas i stor grupp. Det sista som sker är att några områden/åtgärder utses som extra viktiga att prioritera.

Ökad trygghet och vuxennärvaro!

Både i samtalen om att förebygga skadegörelse och hur de unga ser på framtiden uppstod starkast engagemang kring en önskan om ökad vuxennärvaro och en förbättrad trygghet och det fanns en enighet om att dessa två områden bör prioriteras 2021/2022!

Övriga områden som väckte engagemang var en önskan om ett rikare fritidsutbud och då med betoning på sporthallarnas utformning och möjlighet att boka aktiviteter. En önskan om ett arbete kring ungas attityder gentemot varandra hamnade också i topp.

Här kan ni läsa om dialogen mellan beslutsfattare och elever på Voxgym.

Senast uppdaterad