Placering av busshållplatser, kartbild

Placering av busshållplatser

Busshållplatser i centrala Alfta byggs om

Under vecka 32 påbörjar Trafikverket ombyggnationen av fyra busshållplatser i
centrala Alfta. De hållplatser som berörs är Alfta centrum och Östlings.
Ombyggnationerna väntas pågå i sex veckor.

Trafikverket har genomfört ombyggnationer på ca 90 busshållplatser i länet med syfte på
tillgänglighetsanpassning för att möjliggöra att fler kan använda kollektivtrafiken i sina resor.

Följande tillgänglighetsåtgärder kommer att genomföras på busshållplatserna i Alfta:

  • Ledstråk och kontrasterade linjer för att det ska vara enkelt att ta sig till och från bussen
    för personer som är synskadade.
  • Anpassad bredd på plattformen och bänkar med resningsstöd för att underlätta för
    rörelsehindrade personer.
  • Anpassning av kantstenshöjd och lutningar på gångytor för att underlätta av- och
    påstigning till och från bussen.

Ombyggnationen väntas ta tre veckor per hållplatspar och under tiden för ombyggnationen kan
det bli begränsad framkomlighet under vissa tider på dagen. Det kommer vara möjligt att ta sig
igenom Långgatan under hela perioden för ombyggnationerna.

I och med att busshållplatserna vid Alfta centrum byggs om, kommer dessa att flyttas ut till
Långgatan.

- Marken som busshållplatserna står på idag ägs av kommunen, för att Trafikverket ska
bygga om hållplatserna behöver dem vara utefter statlig väg. Trafikverket ser även att
den nya placeringen innebär en trafiksäkrare lösning och ett bättre flöde för trafiken.
Därför flyttar vi ut hållplatserna till Långgatan, säger Jesper Eriksson, Projektledare
Trafikverket.

Busshållplatserna kommer att göras om till en fickhållplats och till en körbanehållplats. Idag
finns det en 5-minuters-parkeringsplats med syfte att lämna och hämta elever, som nu görs om
till en fickhållplats. Föräldrar som lämnar sina barn uppmanas att köra in vid nuvarande
busstorget.

- Vi har jobbat för att inga parkeringsplatser som påverkar handeln ska påverkas, säger
Jesper Eriksson, Projektledare Trafikverket.

- Vi är övertygade om att vi kommer att få ett bättre flöde för linjetrafiken när vi inte
behöver åka in vid Alftaskolan utan kan stanna på Långgatan, säger Johnny Olofsson,
enhetschef trafikutveckling X-trafik.

Ambitionen är också att det kommer bli ett säkrare område för Alftaskolans elever.

- Idag trängs linjetrafiken, skolskjutsbussarna och föräldrar på samma yta. När
linjetrafiken flyttar ut till Långgatan tror vi det kommer bli en säkrare yta för alla elever,
säger Ulf Stålberg, Gatuchef Ovanåkers kommun.

För mer information kontakta:
Jesper Eriksson
Projektledare, Trafikverket
Tfn: 070-842 33 30

Johnny Olofsson
Enhetschef trafikutveckling, X-trafik
Tfn: 076-140 89 56

Fickhållplats i körriktning mot Alftaskolan

Fickhållplats i körriktning mot Alftaskolan

Placering av körbanehållplats

Placering av körbanehållplats

Senast uppdaterad