Rapport om läget i våra verksamheter 23 april

Kort avstämning om hur läget ser ut i våra verksamheter. Läget förändras snabbt och detta är hur det ser ut torsdag 23 april.

Socialförvaltning

På socialförvaltningen är läget fortsatt under kontroll och man kan utföra sysslor och erbjuda den hjälp som brukarna ska ha trots att det finns sjukfrånvaro bland personalen. Verksamheterna anpassas utifrån hur varje dag ser ut.

Inom hemtjänsten görs planeringar för vilka serviceinsatser som kan prioriteras bort vid behov. Man håller på att skapa en arbetsgrupp som kommer att arbeta med ev. covid-19 ärenden inom hemtjänsten med särskild lokal och särskild bil som kommer användas för att minska risken för smittspridning.

När det gäller individ- och familjeomsorgen (IFO), sjuksköterskor och rehabpersonal så har man fortsatt läget under kontroll och ingen större förändring gällande frånvaroantalet.

Socialförvaltningen och kommunens inköpssamordnare arbetar kontinuerligt med att säkra tillgången på skyddsmaterial och följer de riktlinjer som smittskyddet på Region Gävleborg ger. Inga avvikelser sker från smittskyddets riktlinjer. Tillgången på skyddsmaterial är god och vi har leverantörer som levererar kontinuerligt. En brist vi kan se är långärmade skyddsförkläden men dessa har vi just nu fokus på att få tag på. Det finns idag en bra och upparbetad bas med lokala leverantörer som har fantastisk service. Ovanåkers kommun vill rikta ett stort tack för det fantastiska engagemanget från de lokala företagen!

Miljö-och byggförvaltning

Fokus ligger på att inventera hur restaurangerna i kommunen följer de regler som gäller nu för att minska risken för smittspridning. Miljö- och byggförvaltningen har skickat ut information till alla restauranger och följt upp det med telefonsamtal. De har inte identifierat några avvikelser ännu av den information de fått. Vidare planeras det att göra en del platsbesök framöver. Ser förvaltningen en avvikelse rapporteras detta till Smittskydd Gävleborg.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen samlar dagligen in en lägesbild på frånvaro i sina verksamheter för att kunna ta rätt beslut. Förvaltningens målsättning är att fortsatt ha samtliga för- och grundskolor samt fritidshem öppna allt utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens direktiv. Gymnasiet bedriver fortsatt distansundervisning, men har öppnat upp för mindre elevgrupper i årskurs 3.

Övriga verksamheter

De flesta verksamheter pågår som vanligt. De få verksamheter som har stängt har lånat ut sin personal till andra enheter. Administrativ personal ska enligt Folkhälsomyndigeten göra de arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån för att minska risken för smittspridning via kollektivtrafik och större sammankomster.

Ovanåkers kommun arbetar för att sprida information till allmänheten i syfte att skydda de äldre och riskgrupperna. Detta görs via radio, tidningar, webb, sociala kanaler, brev osv. Samarbete sker dagligdags med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra myndigheter.

Ovanåkers kommun deltar vid samverkanskonferenser flera gånger i veckan och gör dagliga lägesbilder för hur det ser i våra verksamheter. Allt i syfte att minska påverkan på samhället och våra speciellt utsatta grupper samt upprätthålla en god service.

Senast uppdaterad 2020-04-23 16.06