Rapport om läget i våra verksamheter 30 april

Kort avstämning om hur läget ser ut i våra verksamheter. Läget förändras snabbt och detta är hur det ser ut torsdag 30 april.

Socialförvaltning

På socialförvaltningen är läget fortsatt under kontroll och man kan utföra sysslor och erbjuda den hjälp som brukarna ska ha trots att det finns sjukfrånvaro bland personalen. Verksamheterna anpassas utifrån hur varje dag ser ut.

Inom hemtjänsten görs planeringar för vilka serviceinsatser som kan prioriteras bort vid behov. En arbetsgrupp har skapats som kommer att arbeta med eventuella covid-19 ärenden inom hemtjänsten. De kommer att hålla till i en särskild lokal och använda en särskild bil.

Brukare på äldreboenden som uppvisar symtom isoleras, skyddsutrustning används enligt direktiv från Smittskydd Gävleborg och dessa brukare provtas fortlöpande. Vi har även skapat rutiner för att provta personal för att kunna planera för återgång till arbete efter sjukdom.

När det gäller Rehabenhetens personal och sjuksköterskebemanningen så ser vi nu en trend med ökad sjukfrånvaro vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning och att man får göra hårdare prioriteringar i arbetsmoment och uppgifter.

Tillgången på skyddsmaterial är god och vi har leverantörer som levererar kontinuerligt. Vi planerar för att själva kunna tillverka långärmade skyddsförkläden då dessa är svåra att få tag på och många kommuner flaggar för att det är brist.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter sin undervisning som vanligt förutom gymnasium och vuxenutbildning som har distansundervisning. Mindre elevgrupper på gymnasiet får stöd och hjälp i skolan. Yrkesprogram utför också vissa praktiska moment i skolan.

De övriga skolformerna arbetar på i vanlig ordning och närvaron bland personal och elever är god. Vi försöker så långt möjligt följa Skolverkets rekommendationer för att förhindra smittspridning i skolan. Efter påsklovet har vi arbetat med att försöka lösa Celsiusskolans trångboddhet gällande matsal och uppehållsrum för elever. En lösning är nu på plats och from måndag kommer idrottshallen att fungera som uppehållsrum.

Folkhälsomyndigheten och skolverket har nu också arbetat fram riktlinjer för årets avslutningar. Utifrån dessa direktiv så gäller följande i Ovanåkers kommun:

  • För att undvika smittspridning och värna våra äldre och personer i riskgrupper kommer samtliga avslutningar i förskola, förskoleklass, åk 1-9, gymnasium och vuxenutbildning läsåret 2019-20 att ske utan vårdnadshavare, släkt och vänner.
  • Varje avdelning/grupp/klass avslutar med sina barn/elever utifrån de direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen har utfärdat vilka bl. a är att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer (idag max 50 personer) samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.
  • Vi förhåller oss också till Folkhälsomyndighetens direktiv gällande gymnasieskolans studenter som säger att gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan inte ska anordnas. Detsamma gäller givetvis även avslutningsceremonier för övriga gymnasieårskurser.

Folkhälsomyndigheten anser dock att det bör finnas möjlighet att genomföra betygsutdelning och andra avgränsade klass- eller gruppvisa avslutningsceremonier för de elever som slutar gymnasieskolan vårterminen 2020. Voxnadalens gymnasium kommer att genomföra dessa avslutningsceremonier klassvis. För varje moment i samband med studentexamen åligger det rektor att göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Övriga verksamheter

Ovanåkers kommun fortsätter arbeta för att sprida information till allmänheten i syfte att skydda de äldre och riskgrupper men en utmaning är att allmänheten upplever en ”informationströtthet” som gör att man inte tar till sig informationen samt att avsaknaden av att tidssätta hur länge man kommer behöva följa rekommendationerna gör att man avviker från dem. Storstadsrapporteringen i media gör att man tror att samma läge gäller även i Ovanåkers kommun och att man utifrån detta tar lättare på rekommendationerna. Det är svårt att betona den oerhört stora vikten av att alla följer rekommendationerna!

Samarbete sker dagligdags med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Ovanåkers kommun deltar vid samverkanskonferenser flera gånger i veckan och gör dagliga lägesbilder för hur det ser i våra verksamheter. Allt i syfte att minska påverkan på samhället och våra speciellt utsatta grupper samt upprätthålla en god service.

För kommunens näringslivskontor handlar mycket av arbetet med covid-19 om att hålla sig informerad och dela med sig av relevant information vidare till det lokala näringslivet. Även för företagarna innebär pandemin anpassningar på olika sätt. Några företag har tvingats dra i handbromsen och infört korttidsarbete, vissa har problem med leveranser medan andra hittar kreativa lösningar för att sälja varor och tjänster till kunder utan att bidra till smittspridning.

Näringslivskontoret har tillsammans med Ljusnan och WoxnadalsNytt erbjudit annonser till lokala företagare som ger utökad service till allmänheten. Detta för att ge handeln en skjuts i rätt riktning, men också manat till invånarna att inte bidra till onödig smittspridning.

Med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer arrangerades månadens företagarfrukost digitalt. Temat var covid-19 och kommunens socialchef informerade om hur de arbetar i denna pandemi. Kommunledning och krisstab deltog och näringslivskontoret berättade mer om olika företagsstöd. Uppslutningen var bra, då drygt 30 personer varav 20 företagare, deltog digitalt.

Senast uppdaterad 2020-04-30 14.01