Bäckområdet i Edsbyn

65Trygg Backa

Den gula markeringen visar var gångvägen kommer att anläggas. Under förutsättning att tillstånd ges av Mark- och miljödomstolen kommer en bro att förbinda de båda sidorna av Voxnan.


Ovanåkers kommun och Svenska Fönster driver tillsammans ett arbete för att utveckla naturområdet Bäck väster om Edsbyn med bättre gångväg och en ny gångbro över Voxnan. Ovanåkers kommun har gjort det juridiska arbetet med bland annat markavtal och Svenska Fönster har löst den huvudsakliga finansieringen genom ett stort stöd från Medarbetarfonden för VKR-gruppen och kommer även att utföra det mesta av arbetet i Medarbetarfondens regi.

Arbetet startar nu, visa gärna hänsyn!

Under maj pågår det arbeten på den norra sidan om Voxnan. Ovanåkers kommun kommer då att röja en del sly som växer intill vattnet. Samtidigt börjar även Svenska Fönsters entreprenör med markarbeten. En del av den befintliga vallen längs med Voxnan kommer att breddas och en grusad gångväg kommer anläggas på vallen.

Under den här perioden kommer det utföras arbeten med grävmaskiner och lastbilar kommer att trafikera området. Därför ombeds alla som vistas i området att visa hänsyn och välja en annan väg än där arbeten pågår.

Kommande arbeten

Även på den södra sidan av Voxnan planeras en grusad gångväg att anläggas och förhoppningsvis ska en gångbro förbinda den norra och södra sidan av Voxnan. Gångbron beräknas kunna byggas under vintern 2022/2023 av Svenska Fönsters entreprenör, men först krävs ett beslut från Mark- och miljödomstolen. Just nu behandlas Ovanåkers kommuns ansökan om vattentillstånd av Mark- och miljödomstolen.

När allt är klart

Ovanåkers kommun kommer att förvalta gångvägarna och bron (om beslut till bygge ges). Vi vill även fortsätta utveckla området med bland annat fler parkbänkar och grillplatser.

Senast uppdaterad