Lagen om nationella minoriteter

Den 1 januari 2010 trädde "Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk" i kraft. De som omfattas av den nya lagen är fem nationella minoriteter och deras språk.

Bakgrund

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer, och de historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Samerna är ett urfolk och har sedan urminnes tider levt i det som nu är Sverige. Tornedalingar och finsktalande personer har funnits här sedan långt före den svenska statsbildningen. Romer har bott i landet sedan 1500-talet och judar har bott här sedan 1600-talet.

Respektive grupp har en uttalad samhörighet, en egen religiös-, språklig- eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Deras språk och kulturer är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Grundskydd respektive särskilda rättigheter för minoriteterna

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innefattar dels ett grundskydd för alla de fem minoriteterna, dels särskilda rättigheter för tre av de fem minoriteterna. Grundskyddet gäller i hela landet, medan de särskilda rättigheterna gäller i de så kallade förvaltningsområdena, som är geografiska områden med en större andel finsk-, samisk- eller meänkielitalande. I Ovanåkers kommun gäller grundskyddet. Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget i uppdrag att följa upp lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Grundskydd (gäller i hela Sverige)

Det så kallade grundskyddet innebär bland annat att:

  • förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs
  • det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt
  • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor

Särskilda rättigheter (gäller i delar av Sverige)

Utöver grundskyddet gäller inom de så kallade förvaltningsområdena särskilda rättigheter för finsk-, samisk- och meänkielitalande. Dessa rättigheter är bland annat att:

  • enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare
  • myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk
  • förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken
  • kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis på minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

Senast uppdaterad 2017-09-21 15.20

Tyck till om sidan