Värdighetsgarantier för särskilda boenden och korttidsboenden

Socialnämnden i Ovanåkers kommun har beslutat att införa lokala värdighetsgarantier för särskilda boenden och korttidsboenden inom äldreomsorgen.

Vi garanterar

Att inom särskilda boenden erbjuds alla brukare att få en genomförandeplan upprättad inom tre veckor efter inflyttning. På korttidsvistelsen upprättas en genomförandeplan inom en vecka efter ankomst.

Att i genomförandeplanen beskrivs vilka insatser du har beviljats. Du och/eller din företrädare, har möjlighet att vara delaktig i hur och när stödet och hjälpen du har beviljats ska genomföras.

Att genomförandeplanen/värdegarantin följs upp och reviderasvid förändrade behov eller minst två gånger per år tillsammans med dig och/eller din företrädare.

Att du erbjuds en kontaktpersonal vid inflyttningen till det särskilda boendet respektive ankomsten till korttidsvistelsen. Om du inte är nöjd med din kontaktpersonal så har du möjlighet att få byta.

Att om du har behov av sensorlarm och/eller trygghetstelefon så får du det efter en bedömning av rehabteam och enhetschef. Larmet är kostnadsfritt.

Att du har rätt till privatliv och kroppslig integritet samt möjlighet till avskildhet, vilket innebär att:

  • Personalen respekterar att bostaden är ditt privata hem och knackar eller ringer på innan de går in.
  • Du har rätt att ha din dörr låst om du vill.
  • Du har rätt att välja om du vill äta dina måltider tillsammans med andra medboende eller ensam.
  • Du ges möjlighet till avskildhet vid dusch och toalettbesök.

Att det finns tillgång till TV i boendets allmänna utrymme.

Att du som bor i särskilt boende har rätt att ställa dig i kö för att byta till annat särskilt boende om du önskar.

Att vi bekräftar inom sju dagar att dina eventuella synpunkter/klagomål har kommit in och vem som handlägger det. När klagomålet handlagts sker en återkoppling till dig under förutsättning att namn uppgetts.

Vad är en lokal värdighetsgaranti?

Lokala värdighetsgarantier är något som inte funnits tidigare inom äldreomsorgen, och det är frivilligt för landets kommuner att inrätta sådana. Lokala värdighetsgarantier ska tydliggöra vad som ska prägla den service och omsorg som erbjuds inom omvårdnadsenheten och fungera som kommunens åtagande gentemot kommunens äldre invånare.

Lokala värdighetsgarantier ska innehålla konkreta beskrivningar av hur kommunen arbetar med de nationella krav som är den nationella värdegrunden: välbefinnande och värdigt liv. Den ska även tydliggöra vilka konsekvenser värdighetsgarantin kan få i det dagliga arbetet.

En lokal värdighetsgaranti är inte en garanti i civilrättslig mening, eftersom den enskilde inte har rättsliga medel för att kräva uppfyllelse och inte heller någon rätt till skadestånd.

Den enskilde äldre ska ges möjlighet att få god kunskap om vad hon eller han kan förvänta sig av omvårdnadsenheten och att det finns många olika vägar att framföra sina synpunkter på, oavsett vad det gäller. Den personal som utför insatserna ska ha god kunskap om när och hur den äldre vill att insatserna ska utföras. Den ska också ta hänsyn till individens integritet och möjlighet att upprätthålla självbestämmande samt till att de som har omvårdnadsbehov ska kunna leva utifrån sin identitet och sin personlighet.

Den nationella värdegrunden

Den 1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen i kraft som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund:

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.”
SFS 2001:453, 5 kap.4§

Med detta avses bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Verksamheten bör bidra till att den enskilde känner trygghet och meningsfullhet. Insatserna inom omvårdnadsenheten ska vara av god kvalitet och den äldre personen ska få ett gott bemötande.

För att kunna leva upp till den nationella värdegrunden har socialnämnden i Ovanåkers kommun beslutat att införa lokala värdighetsgarantier. De lokala värdighetsgarantierna ska även vila på den lokala värdegrund som kommunen upprättat för vård- och omsorgsförvaltningen:

  • att personalen är i de äldres tjänst
  • att de äldre alltid ska stå i centrum med rätten
  • att ha makt och kontroll över sitt eget liv
  • att vi har samma värde oavsett om vi får hjälp eller är den som hjälper

Genom att införa lokala värdighetsgarantier vill socialnämnden ge dig som är äldre och som bor i särskilt boende eller vistas i korttidsboende i Ovanåkers kommun, mervärde. Detta i form av ökad trygghet, delaktighet, självbestämmande, individanpassning, integritet, kontinuitet samt ett bra bemötande. Syftet är att du, så långt det är möjligt, ska kunna påverka och bestämma över din egen tillvaro samt få ökad möjlighet att uttrycka dina synpunkter och önskemål.

Mer information om den nationella värdegrunden och lokala värdighetsgarantier finns på följande länkar:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453länk till annan webbplats

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/länk till annan webbplats

Senast uppdaterad