Tillämpningsanvisningar för färdtjänst

Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, § 5
Gäller fr.o.m 1 april 2010

Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet och i förekommande fall på kommunens webbplats: Färdtjänsthandläggare.
Aktualitetskontroll gjord: Maj 2019.

Tillämpningsanvisningar gällande färdtjänst

Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22.
Gäller fr.o.m 2010-04-01.

Färdtjänst

Färdtjänst beviljas med stöd av lagen om färdtjänst (SFS 1997:736 ändrad t o m SFS 2006:1114) och gällande tillämpningsanvisningar.

Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. (SFS 2006:1114, §3).

Den allmänna kollektivtrafiken anpassas successivt för att möta de behov som personer med funktionsnedsättningar har. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken.
Avgörande vid val av färdmedel är den enskildes förutsättningar att resa med hänsyn taget till dennes funktionsnedsättningar.

Ansökan om tillstånd till färdtjänst

Ansökan

Ansökan om färdtjänst ska ske skriftligt på därför avsedd blankett.

Medicinskt underlag

Behovet ska, om så begärs, kunna styrkas genom utlåtande från läkare eller annan sakkunnig som har kännedom om den sökandes funktionsnedsättning.

Förnyelse

Den färdtjänstberättigade ansvarar själv för att ansöka om förnyelse av tillstånd.

Prövning av tillstånd till färdtjänst

Folkbokföring

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd. Om kommunens uppgifter överlåtits till trafikhuvudmannen prövas tillstånd av denne.

Funktionsnedsättning

Färdtjänst beviljas personer som på grund av funktionsnedsättning, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Utredning

Den sökandes förutsättningar för rätt till färdtjänst definieras vid utredningstillfället.

Beslut

Beslut gällande tillstånd om färdtjänst lämnas skriftligt. Av beslutet ska framgå vad den sökande är berättigad till. Beslut som går den sökande emot ska motiveras och åtföljas av en underrättelse om hur beslutet kan överklagas.

Återkallelse av tillstånd

Tillståndsgivaren får återkalla ett färdtjänsttillstånd, omförutsättningarna för färdtjänsten inte längre finns.

Färdtjänsttillstånd får återkallas om den färdtjänstberättigade gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade förseelser av de villkor och föreskrifter som gäller för färdtjänsten.

Barn

Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. Tillstånd kan beviljas om barnet på grund av funktionsnedsättning inte utan väsentliga svårigheter kan resa med allmänna kommunikationer även om det åtföljs av vuxen. Barn bör vid färdtjänstresa alltid åtföljas av vuxen person. Vid utredning beslutas om barn ska åtföljas av vuxen person.

Förändring

Den som beviljats färdtjänsttillstånd är skyldig att meddela ändrade förhållanden som kan påverka rätten till färdtjänst. Ändrad folkbokföringsadress ska meddelas tillståndsgivaren.

Tillståndets omfattning

En färdtjänstresa kan t.ex. ske med personbil, specialfordon, tåg eller buss. Även en kombination av olika färdmedel kan komma att ske.

Giltighet

Alla tillstånd är tidsbegränsade.
Tillståndet kan förenas med föreskrifter och villkor. Det kan t.ex gälla under viss period på året, under viss tid på dygnet eller endast till vissa resmål.

Antal resor

Antal resor är begränsat till 300 enkelresor per år. Vid särskilda skäl kan, efter ansökan, ytterligare resor beviljas. Arbetsresor begränsas inte.

Arbetsresor

Färdtjänst i form av arbetsresa fordrar särskilt tillstånd.
Med arbetsresa menas resa mellan bostaden och arbetsplats där anställningsförhållande råder. Resan ska gå i direkt anslutning till arbetets början och slut. Resor i tjänsten betraktas inte som arbetsresa eller färdtjänst.

Egen bil

Den som uppfyller kraven för att få färdtjänst, och som har egen bil och kan framföra denna själv, beviljas max 50 enkelresor/år. Detsamma gäller för person som har bil som helt eller delvis bekostats av allmänna medel, oavsett om personen kör bilen själv eller inte.

Legitimering

Färdtjänsttillståndet är personligt och den färdtjänstberättigade ska kunna legitimera sig.

Ledsagare

Ledsagare kan beviljas om den sökande inte kan klara av att resa på egen hand med den service som normalt ges av transportören. Behovet ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagare ska påbörja och avsluta resan tillsammans med den färdtjänstberättigade. Den färdtjänstberättigade anlitar själv sin ledsagare som ska kunna tillgodose dennes behov av hjälp under resan. Ledsagare som beviljats enligt färdtjänstlagen betalar ingen egenavgift.

Medresenär

Medresenär får medfölja den färdtjänstberättigade mot fastställd avgift. Medresenären ska påbörja och avsluta resan tillsammans med den färdtjänstberättigade.

Barn får medfölja på samma villkor som gäller för länets allmänna kollektivtrafik.

Färdtjänstresornas omfattning

Samordning

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och resorna samordnas. Det innebär bland annat att samåkning med andra resenärer sker. Undantag kan beviljas efter särskild prövning.

Trafikeringsområde

Färdtjänst får nyttjas för resor i den egna kommunen, samt vid vistelse i övriga kommuner i Gävleborgs län.

Trafikeringstid

Färdtjänst kan nyttjas under följande tider:

Dagar

Tid

Måndag - Torsdag

05:00 - 23:30

Fredag, lördag samt helgdagsaftnar

05:00 - 02:30

Söndag och helgdagar

07:00 - 23:30

Arbetsresor kan utföras dygnet runt.

Hjälpmedel

Nödvändiga förflyttningshjälpmedel samt ledar- och servicehundar får tas med.

Bagage

Normalt bagage, max 2 väskor/resenär, får medföras.

Djur

Sällskapsdjur kan få tas med efter särskild prövning.
Mindre sällskapsdjur ska under resan förvaras i bur och placeras i fordonet på anvisad plats.

Resor som ej ingår

Tillstånd till färdtjänst omfattar inte resor där stat, kommun, landsting,organisation, företag eller annan betalningsansvarig finns. Exempel på detta kan vara sjukresor, skolskjutsar, resor till/från daglig verksamhet som anordnas enligt LSS eller resor till/från dagverksamhet enligt SoL.
Resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering, gruppresor och tjänsteresor är också exempel på resor som vanligtvis ej är färdtjänstresor.

Färdtjänstens servicenivå

Service vid resa

Chauffören ska, utan extra kostnad, hjälpa den färdtjänstberättigade

  • till och från port/ytterdörr eller motsvarande
  • i och ur fordonet
  • vid behov med säkerhetsbältet
  • med handbagage, kassar och hjälpmedel

Beställning/avbokning

Beställning

Samtliga resor ska förbokas hos anvisad beställningscentral. Resan ska beställas som direktresa från en adress till en annan. Uppehåll underresan tillåts inte.

Förbeställningstid

Beställning ska göras till beställningscentralen i god tid, dock minst 90 minuter före önskad resa.
Avresetiden kan, vid beställningen, ändras med +/- 60 minuter.

Den resande ska infinna sig på den plats till vilket fordonet beställts vid den tid som angetts av beställningscentralen.

Avbokning

Resor som ej kommer att företas måste avbeställas. Om avbeställningen ej sker senast 60 minuter före överenskommen hämtningstid, kan färdtjänstberättigad bli ersättningsskyldig för framkört fordon.

Egenavgifter

Grunderna för avgifter fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Senast uppdaterad 2020-09-21 15.45