Kontakt

Tillgänglighet för dig med olika former av funktionsnedsättningar

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur vår omgivning och vår miljö är utformad. Ett tillgängligt samhälle ska fungera för alla, oavsett funktionsförmåga.

Tillgänglighet är bra för alla, men absolut nödvändig om du har en funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om begränsad rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, astma, allergi, nedsatt syn eller hörsel, kognitiv funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

God tillgänglighet är en viktig fråga för oss, och en förutsättning för att alla människor ska kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor.

Socialförvaltningens tillgänglighetsguide

Som funktionsnedsatt är det svårt att veta vilka platser som är tillgängliga och vilka som är besvärliga eller kanske omöjliga att besöka. Därför har socialförvaltningen i Ovanåkers kommun har tagit fram en tillgänglighetsguide. Den visar hur olika byggnader där vi bedriver vår verksamhet, till exempel våra boenden och kontor, är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Guiden är tänkt att kunna vara en hjälp när man vill besöka olika platser.

Vår ambition är att tillgänglighetsguiden ska vara så tydlig och giltig som möjligt. Trots det, är det möjligt att personer med olika typer av funktionsnedsättningar och olika typer av hjälpmedel kan uppleva platser på olika sätt. Det en person tycker är lättillgängligt kan för en annan vara fyllt av hinder och svårigheter. Information som denna blir också snabbt inaktuella. Det är därför en god idé att kontakta den plats man tänker besöka om ni har ytterligare frågor och vill veta mer.

Tillgänglighetsguiden planeras att byggas in på vår hemsida men tillsvidare finns den att hämta och läsa i sin helhet här:

Socialförvaltningens tillgänglighetsguide (ändrad juli 2014)PDF

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (tidigare Handisam och Hjälpmedelsinstitutet) arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. Myndighetens uppdrag styrs av mål och metoder för funktionshinderspolitiken som bygger på FN:s överenskommelse om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kontakt

Metod- och kvalitetsutvecklare

Christian Olars
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post christian.olars@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-12-10 13.38

Tyck till om sidan