Kontakt

Tillgänglighet för dig med olika former av funktionsnedsättningar

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur vår omgivning och vår miljö är utformad. Ett tillgängligt samhälle ska fungera för alla, oavsett funktionsförmåga.

Tillgänglighet är bra för alla, men absolut nödvändig om du har en funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om begränsad rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, astma, allergi, nedsatt syn eller hörsel, kognitiv funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

God tillgänglighet är en viktig fråga för oss, och en förutsättning för att alla människor ska kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (tidigare Handisam och Hjälpmedelsinstitutet) arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. Myndighetens uppdrag styrs av mål och metoder för funktionshinderspolitiken som bygger på FN:s överenskommelse om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kontakt

Metod- och kvalitetsutvecklare

Christian Olars
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post christian.olars@ovanaker.se

Senast uppdaterad