Kontakt

God man och förvaltare

God man är till för personer som på grund av sitt hälsotillstånd behöver stöd och hjälp med att ta hand om sin ekonomi eller hjälp med rättsliga frågor.

Gode mannen företräder sin huvudman främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Konkret innebär det att sköta sin huvudmans löpande ekonomi, förvalta tillgångar, se till att huvudmannens pengar kommer huvudmannen till nytta, samt att se till att huvudmannen får del av de rättigheter han eller hon är berättigad till.

Det finns flera olika former av godmanskap:

  • God man av hälsoskäl – vanligaste formen av godmanskap för personer som på grund av sin hälsa inte själva kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter. Godmanskapet beslutas av tingsrätten.
  • God man för ensamkommande flyktingbarn – ett godmanskap för barn som kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd. God man fungerar då även som tillfällig vårdnadshavare. God man utses av överförmyndarnämnden. Ansökan om god man kan göras av Migrationsverket och av kommunens socialnämnd.
  • God man i förmyndares ställe – om förmyndaren blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan utöva förmynderskapet kan god man utses tillfälligt. God man utses av överförmyndarnämnden.
  • God man vid motstridiga intressen – ett tillfälligt godmanskap. Används vid bland annat rättstvister och i de fall där en vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo. God man utses av överförmyndarnämnden.

Förvaltare

Förvaltarskapet ersätter det som tidigare kallades omyndighetsförklaring. Förvaltare utses för den som på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd, inte kan vårda sig själv eller sin egendom. Förvaltare utses av tingsrätten.

Förvaltaruppdraget kan begränsas till att gälla viss egendom eller egendom överstigande ett visst värde. Tingsrätten får också överlåta åt överförmyndarnämnden att närmare bestämma uppdragets omfattning.

Är du i behov av god man/ förvaltare?

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare?

I Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker finns många barn och vuxna som behöver hjälp genom en ställföreträdare (förmyndare, god man eller förvaltare). Det finns därför ett ständigt behov av att rekrytera nya, lämpliga gode män och förvaltare, för olika typer av uppdrag.

Utbildning för att bli god man/förvaltare

Överförmyndarenheten kommer att hålla grundutbildning/information för dig som är ny god man/förvaltare eller är nyfiken på vad det innebär att vara god man/förvaltare.

Överförmyndarnämnden

Hos landets samtliga kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Bollnäs och Ovanåkers kommuner har sedan 1 januari 2015 en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap.

Kontakt

Telefontider

Måndag-tisdag, torsdag kl. 10.00-12.00
Fredag kl. 11.00-12.00
Tfn 0278-250 04
Fax 0278-252 03
overformyndare@bollnas.se

Besöksadress

Sjukhusvägen 39
821 80 Bollnäs

Lunchstängt kl. 12-13

Vice ordförande i Bollnäs Ovanåkers överförmyndarnämnd

Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00

Senast uppdaterad 2020-10-28 10.17