Kontakt

Socialförvaltningens kvalitetsplan

Socialnämnden upprättar varje år en kvalitetsplan som bl.a. redogör för de kvalitetsinsatser som socialförvaltningen ska arbeta med under året. Denna kvalitetsplan utgör en modell för vårt ledningssystem som ska säkerställa arbetet med verksamhetens kvalitetsutveckling där de olika verksamhetsprocesserna inom förvaltningen beskrivs och synliggörs.

Kvalitetsplanen innefattar även ett sätt för styrning, utveckling och dokumentation av kvaliteten i verksamheten samt vad, hur och när uppföljning och utvärdering ska göras.

Kvalitetsplanen reglerar vårt kvalitetsarbete

Kvalitetsledningssystemet och det kvalitetsarbete som genomförs inom socialförvaltningen i Ovanåkers kommun syftar till ett ständigt förändrings- och förbättringsarbete där vi planerar, genomför, följer upp och åtgärdar den verksamhet som vi arbetar med. Kvalitetsarbetet regleras och styrs av socialförvaltningens kvalitetsplan. Det är utifrån de kvalitetsmål som klargörs i denna plan som vi årligen analyserar och redovisar förvaltningens arbete vad gäller kvalitet.

I kvalitetsplanen samlar vi alla våra kvalitetsinsatser

Socialnämnden har som målsättning att all personal ska ha kännedom om socialnämndens mål och socialförvaltningens handlingsplan samt att all personal ska ha kännedom om och arbeta efter kvalitetsledningssystemet. Med utgångspunkt i detta skrivs socialnämndens effektmål in i kvalitetsplanen. På så sätt involveras nämndens mål och socialförvaltningens handlingsplan i kvalitetsplanen och vi säkerställer därmed att personalen får kännedom om nämndens mål samtidigt som vi samlar alla stora ålägganden, uppdrag och kvalitetsinsatser i vår kvalitetsplan. Detta är ett sätt som vi tror kan förenkla arbetet för många samtidigt som den säkerställer att ingenting glöms bort.

Under verksamhetsår 2019 finns ingen upprättad kvalitetsplan då arbetet pågår med att skapa en ny struktur för kvalitetsarbetet.

Arkiverade kvalitetsplaner

Kvalitetsbokslut

Kontakt

Metod- och kvalitetsutvecklare

Christian Olars
Tfn 0271-570 90
E-post christian.olars@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-10-31 08.30

Tyck till om sidan