Publicerad

Fjäril som sitter på en kvist

Projektmedel från Lokala Naturvårdssatsningen möjliggör aktionsplan för biologisk mångfald

Ett av Biosfärområde Voxnadalens fokusområden är 'Ett öppet och levande landskap' inom vilket vi vill arbeta för att bevara det öppna, artrika och levande kulturlandskapet till nytta för den biologiska mångfalden.

​Globalt sett minskar idag den biologiska mångfalden i allt snabbare takt både bland djur- och växtarter till följd överexploatering och förstörda livsmiljöer. Artrikedomen ger oss en mängd olika ekosystemtjänster, till exempel pollinering som är en förutsättning för vår livsmedelsförsörjning. Bevarandet av den biologiska mångfalden är liksom klimatförändringarna en av vår tids ödesfrågor. Mycket går att göra även på lokal och regional nivå - det är anledning till att vi just nu arbetar med att ta fram en aktionsplan för biologisk mångfald.

I projektet kommer Ovanåkers, Bollnäs och Ljusdals kommuner med biosfärområdet som plattform att ta fram en aktionsplan för biologisk mångfald. Vi kommer bland annat att ta fram ett kunskapsunderlag med utgångspunkt i en artinventering som utförs på utvalda platser i kommunerna under juni-juli 2020. Målet med aktionsplanen är att ta fram åtgärdsområden inom skötsel av grönytor och parker, användning av bekämpningsmedel, invasiva arter, bevarande av lokala rariteter, utbildning och kommunikation. Aktionsplanen är planerad att färdigställas under 2020 och kommer därefter finnas tillgänglig här på hemsidan.

Foto: Hans Ollonen, Alfta