Fokusområden

Biosfärområde Voxnadalen har tre fokusområden, Skogen som hållbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap. Fokusområdena speglar det lokala naturlandskapet och de kulturhistoriska värdena i biosfärområdet.

Skogen som hållbar resurs

Landskapsbilden i Voxnadalen domineras av skogsmark. Här finns en lång tradition av att bruka de ekosystemtjänster som skogen genererar. Hälsingland är traditionellt känd för sin Hälsingefura och gran med goda och eftertraktade virkesegenskaper. Historiskt har Hälsingefuran varit en viktig del i Hälsingegårdarnas (Unesco Världsarv, 2012) ekonomi, produktion och byggnadsteknik. 

Idag ska skogen också räcka till mycket! Till skogsbruk och industriella ändamål, tillverkning av nya biobaserade produkter och drivmedel, naturvård och biologisk mångfald, samt till sociala upplevelsevärden som friluftsliv, turism, hälsa och undervisning. Med ett förändrat och varmare klimat kommer också nya utmaningar. Samtidigt är skogens produktionsmål och bevarandemålen för skogens biologiska och sociala värden jämställda. Biosfärområde Voxnadalen vill bidra till ett variationsrikt bruk av skogen, både till nytta för människorna som lever här och för den biologiska mångfalden.

Levande vatten

Älven Voxnan går som en livsnerv genom hela biosfärområdet. Tillsammans finns det cirka 1000 km större biflöden, hundratals mindre bäckar och över 700 sjöar inom biosfärområdet. Några av dessa vattendrag är vida kända genom naturskildraren, författaren och flugfiskaren Hans Lidmans skrivna verk. Här finns också många fina våtmarksområden, några med en sällsynt flora medan andra är viktiga häcknings- och rastlokaler för fåglar.

Genom historien har områdets vattendrag använts till timmerflottning och tämjts för att ge förnyelsebar energi. Detta har bidragit till områdets utveckling men också skapat försämrade ekologiska förutsättningar för många vattenlevande arter. Utmaningar uppstår när målen för olika intressen ibland kolliderar med varandra, som bruket av vattendragen för energiutvinning och bevarandet av kulturhistoriska lämningar, och vattendragens biologiska mångfald, fiskeresursen och turismutvecklingen. 

Ett öppet och levande landskap

I Voxnadalens odlingslandskap finns höga natur- och kulturmiljövärden. Här finns bland annat öppna artrika marker, Hälsingegårdar och flera välbevarade fäbodmiljöer. Naturbetesmarker och slåtterängar har en rik biologisk mångfald som är beroende av fortsatt bete eller hävd.

Idag hotas dock delar av det öppna kulturlandskapet av igenväxning medan larmrapporterna om insekternas nedgång duggar tätt. BiosfärområdeVoxnadalen vill bidra till att bevara det öppna, artrika och levande kulturlandskapet till nytta för både den biologiska mångfalden och för oss som lever här. Vi vill också värna de kunskaper som hör fäbod- och utmarksbruket till och som finns här i Voxnadalen - kunskaper som är en resurs i den fortsatta utvecklingen mot morgondagens system för hållbar livsmedelsproduktion. 

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Senast uppdaterad