Medborgarråd i samarbete mellan Biosfärområde Voxnadalen och LANDPATHS

Forskningsprogrammet LANDPATHS syftar till att testa nya sätt att förvalta multifunktionella landskap i Sverige, och har valt Biosfärområde Voxnadalen
som plats för att prova nya miljöstyrningsmetoder. Under 2024 kommer LANDPATHS att samarbeta med biosfärområdet för att testa en ny metod för att involvera invånarna i Voxnadalen.

Genom en serie workshops tillsammans med berörda intressenter inom skoglig sektor har
forskare i ämnet miljökommunikation utforskat visioner för ett multifunktionellt skogslandskap i Voxnadalen. Nästa steg i denna process är att testa ett speciellt verktyg för medborgardeltagande som kallas för medborgarråd. Genomförandet av ett medborgarråd i
Voxnadalen leds av Fanny Möckel, doktorand vid Uppsala universitet, och Tim Daw, docent
vid Stockholm Resilience Centre, i samarbete med Biosfärområde Voxnadalen.

Medborgarengagemang i hållbar planering

Det finns många sätt att engagera medborgare, men forskarna vill pröva en ny metod för att
involvera dem i frågor om miljöstyrning. Medborgarråd innebär att en slumpmässigt utvald
grupp av medborgare får höra olika perspektiv, åsikter och expertkunskaper om en fråga av
allmänt intresse, och diskuterar sedan frågan på djupet. Denna metod skiljer sig från andra
former av medborgarengagemang, såsom medborgardialog. I ett medborgarråd väljs
medborgarna ut enligt kriterier som säkerställer en bred representation av allmänheten i en
liten grupp. Processen avslutas vanligtvis med en gemensam slutsats eller
rekommendationer. Medborgarrådet har använts i flera länder för att diskutera komplexa
frågor, inklusive hållbar utveckling och klimatförändringar.

Medborgarråd i Voxnadalen höst 2024

Under 2 dagar ska deltagarna i medborgarrådet diskutera ett ämne av gemensamt intresse och samtidigt ersättas ekonomiskt för sitt deltagande i processen. Medborgarrådet i Voxnadalen kommer att fokusera på de två frågorna ”Vilka av skogens värden ska vi prioritera i kommunalt ägda skogar” och ”Hur ska kommunalt ägda skogar skötas för att kunna leverera dessa värden”. Medborgarna ges på så vis möjlighet att aktivt engagera sig i både biosfärområdets och de tre kommunernas utveckling. Biosfärområde Voxnadalen har åtagit sig att integrera resultatet från medborgarrådet i biosfärområdets utvecklingsplan.

Planeringen av medborgarrådet påbörjades sommaren 2023. I planeringen har forskare från LANDPATHS deltagit tillsammans med biosfärområdets arbetsgrupp samt en särskilt
sammansatt referensgrupp. Arbetsgruppen inkluderar tjänstemän från samtliga tre berörda kommuner, medan referensgruppen inkluderar politiska representanter från samtliga tre kommuner och ytterligare intressenter verksamma i området, bland annat Region Gävleborg.

Har du frågor och funderingar kring genomförandet av medborgarrådet, kontakta:

Fanny Möckel, doktorand, Uppsala universitet
Epost: fanny.moeckel@geo.uu.se

Tim Daw, docent, Stockholms Resilience Centre
Epost: tim.daw@su.se
Telefon: 08-674 71 55

Hanna Alfredsson, koordinator Biosfärområde Voxnadalen
Epost: hanna.alfredsson@voxnadalen.org
Telefon: 0271-574 24

Unescos och Biosfärområde Voxnadalens logotyper

Senast uppdaterad