Stöd och omsorg

 • Akut hjälp! (immediate help)

  Behöver du eller någon annan akut hjälp? Här finns telefonnummer som du kan ringa till.
 • Anhörigstöd

  Information till dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående.
 • Barn och familj

  Barn som far illa, hot och våld i nära relationer, familjestöd, faderskapsbekräftelse och borgerlig vigsel m.m.
 • Ekonomiskt stöd

  Information om försörjningsstöd, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning och dödsboanmälan.
 • Flyktingmottagande och integration

  Integrationscentrum, SFI - Svenska för invandrare, portal för nyanlända, stöd människor på flykt m.m.
 • Funktionsnedsättning

  Information om stödinsatser för dig som lider av psykisk ohälsa eller nedsättning i din rörelseförmåga.
 • Färdtjänst

  Information om färdtjänst och hur du ansöker om det.
 • Heltidsarbete som norm

  Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle.
 • Kommunal hälso- och sjukvård

  Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med hjälp av stöd kan du få hemsjukvård.
 • Måltider

  Matsedlar och information om kost hos äldreomsorgen.
 • Sekretess och tystnadsplikt

  Information om hur vi jobbar med sekretess och tystnadsplikt.
 • Socialt stöd

  Information om hälsa och sjukvård, missbruk och samordnad individuell plan.
 • Synpunkter och överklagan

  Hjälp socialförvaltningen att bli bättre genom att lämna dina synpunkter till oss. Om du inte är nöjd med ett beslut har du alltid rätt att överklaga.
 • Äldreomsorg

  Matsedel och äldreomsorgens verksamheter så som hemtjänst, gruppboende, korttidsvistelse, dagverksamhet m.m.
 • Överförmyndare

  Information till dig som är eller vill bli god man eller förvaltare.