Kontakt
Två män i ett bibliotek

Överförmyndare/god man

En del personer har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter. Det finns många olika anledningar till varför en person kan vara i behov av god man, det kan vara på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man, förvaltare eller förmyndare se till att vardagen fungerar.

Att vara god man

Genom att engagera dig som god man gör du en viktig insats för personer som har svårt att klara sin vardag själva. Hjälpbehovet kan bero på fysisk eller psykisk sjukdom, olika former av funktionsnedsättningar, personlighetsstörningar, missbruk eller hög ålder.

Det är ett viktigt uppdrag där du kan göra stor skillnad och bidra till stabilitet och trygghet i
tillvaron för en medmänniska.

Vem behöver god man?

  • God man av hälsoskäl – vanligaste formen av godmanskap för personer som på grund av sin hälsa inte själva kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter. Godmanskapet beslutas av tingsrätten.
  • God man för ensamkommande – ett godmanskap för barn som kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd. God man fungerar då även som tillfällig vårdnadshavare. God man utses av överförmyndarnämnden. Ansökan om god man kan göras av Migrationsverket och av kommunens socialnämnd.
  • God man i förmyndares ställe – om förmyndaren blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan utöva förmynderskapet kan god man utses tillfälligt. God man utses av överförmyndarnämnden.
  • God man vid motstridiga intressen – ett tillfälligt godmanskap. Används vid bland annat rättstvister och i de fall där en vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo. God man utses av överförmyndarnämnden.

Förvaltare

Förvaltarskapet ersätter det som tidigare kallades omyndighetsförklaring. Förvaltare utses för den som på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd, inte kan vårda sig själv eller sin egendom. Förvaltare utses av tingsrätten. Förvaltaruppdraget kan begränsas till att gälla viss egendom eller egendom överstigande ett visst värde. Tingsrätten får också överlåta åt överförmyndarnämnden att närmare bestämma uppdragets omfattning.

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare?

Mer utförlig information om uppdraget som god man eller förvaltare och hur du gör en intresseanmälan hittar du på Bollnäs hemsida:

bollnas.se/godman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustrerad bild på människor i olika glada färger

Frågor och svar

Hur gör jag för att bli god man?

Om du är intresserad av att bli god man kan du göra en intresseanmälan här:

Intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi anordnar regelbundet en grundutbildning för dig som är intresserad av att veta mer om att vara god man. Information om utbildningstillfällena hittar du här:

Bollnas.se - Bli god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningen kan du gå utan att du först har gjort en intresseanmälan. Om du har gjort en intresseanmälan så kommer vi att ta kontakt med dig.

Vad är skillnaden mellan en god man och en förvaltare?

En god man kan ge goda råd och förslag, men det är huvudmannen som själv tar besluten.

En förvaltare har rätt att ensam ha hand om huvudmannens egendom och att representera hen i ärenden som har med dess egendom att göra. Förvaltaren behöver inte ha huvudmannens samtycke till rättshandlingar. Det är tingsrätten som beslutar om någon ska ha en förvaltare. Tingsrätten utser bara en förvaltare i undantagsfall och för personer som inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom.

Läs mer om vad det innebär att ha en god man eller förvaltare hos Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare:

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Får man betalt för uppdraget?

Den som är förordnad förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter som uppdraget medfört (12 kap 16 § föräldrabalken). Ersättningen varierar och beror på hur stort uppdrag man har men om man tar på sig alla tre uppdragen (Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person) så är ersättningen 22 % av årets prisbasbelopp. 2023 blir ersättningen 10 626 kr före skatt. Utöver det kan man få ersättning för milersättning och andra utlägg. Arvodet utbetalas en gång per år efter granskad årsräkning. Föräldrar som är förmyndare för sina barn har i normalfall inte rätt till arvode. Det är överförmyndarnämnden som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet, om det är huvudmannen själv eller kommunen.

Exempel: Kalle är god man till Erik och hjälper till med att bevaka sina rättigheter gentemot försäkringskassa, kommun och betala räkningar samt eventuella skulder. En gång i månaden besöker Kalle Erik för att se hur han har det, tala om vad god man hjälpt honom med under månaden som gått och planera hur mycket ”fickpengar/matpengar” han behöver följande månad. I juni får Kalle betalt för sina utlägg och sitt uppdrag. Det här året har han haft utlägg för 1000 kr, vilket ger en total ersättning på 8438 kr efter skatt (7438 + 1000). Den extra inkomsten anser Kalle är en bonus förutom att ha hjälpt en annan människa och kommer använda som semesterpengar.

(Observera att detta är endast ett exempel på hur ersättning för ett uppdrag kan se ut. Det är stora variationer på uppdrag och vissa är mer komplicerade än andra så därför går det inte att säga exakt hur stort arvode en person kommer att få.)

Varför är Överförmyndarenheten i Bollnäs?

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetar kring överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet förlagd till Bollnäs kommun.

Politiskt samverkar Bollnäs och Ovanåkers kommun genom en gemensam Överförmyndarnämnd med Bollnäs kommun som huvudman. Ljusdals kommun har däremot en egen Överförmyndarnämnd.

Behöver du en god man eller förvaltare?

Behöver en person hjälp genom en god man kan han eller hon ansöka om god man hos överförmyndarenheten eller direkt hos tingsrätten. Andra som har möjlighet att ansöka om god man är make, sambo och närmaste släktingar.

Mer information

Rollkoll - vad gör en god man och förvaltare? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök oss

För att boka in besök, kontakta via telefon eller e-post för tidsbokning. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. Vi finns på plan 5 i Kulturhuset i Bollnäs.

Kontakt

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndare@bollnas.se
Telefon: 0278-250 04

Telefontider

Måndag–tisdag kl. 10.00-12.00
Torsdag kl. 11.00-12.00 (23e maj stängt)
Fredag kl. 10.00-12.00


Besökstider
Receptionen är öppen på måndagar och torsdagar mellan klockan 13.30–15.30 för kortare drop-in-besök för att t.ex hämta blanketter.

Besöksadress
Collinigatan 12
821 80 Bollnäs

Post/leveransadress
Bollnäs kommun
Överförmyndarenheten
821 80 Bollnäs

Fax
0278-252 03

Senast uppdaterad