Kontakt

Samordnad individuell plan (SIP)

Om du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, kan du få stöd genom en personlig samordnad plan, kallad SIP. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Den personliga planen ska handla om dina behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver genom;

  • ökat inflytande och delaktighet för den enskilde
  • förbättrad samordning
  • att ge en helhetsbild av den enskildes situation för både den enskilde, närstående och berörda vård- och omsorgsgivare.

Planen skall vara aktuell och följas upp kontinuerligt

Av planen ska det framgå

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och
  • vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Initiativet kan komma från flera håll

Initiativet till att ta fram en individuell plan kan tas av dig själv, någon av dina närstående (om du godkänner det) eller personal inom kommunen eller landstinget. Om du själv önskar att en plan tas fram ber du någon du har kontakt med inom landstinget eller kommunen att kalla till en gemensam planering.

Så här kan du förbereda dig

Tillsammans med personal från kommunen eller landstinget går ni igenom vad som är dina främsta behov och vad som ska tas upp i planen. Om du vill att någon närstående ska vara med i planeringen kan din kontakt hjälpa till att bjuda in dem.

När ni är överens om vilka frågor som ska tas upp får du skriva under ett medgivande till att de personer som är med i planeringen får utbyta information om det som diskuterats.

Det här händer efter planeringen

Efter planeringen får du (och om du vill, även dina närstående):

  • kontaktuppgifter till den som utses som samordnare för din personliga plan
  • en kopia av den personliga planen
  • en beskrivning av hur och när den personliga planen ska följas upp.

Vad säger lagen om individuell plan?

Kommunen och landstinget har ansvar för att det görs en samordnad personlig plan när du behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta anges både i 2 kap 7§ Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats. (SoL) och i Hälso- och sjukvårdslagen Länk till annan webbplats. (HSL) 3f §. Planen ska göras tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Källa: www.1177.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Verksamhetschef

Omsorgsenheten samt biståndsenheten
Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00 vx
E-post asa.olsson@ovanaker.se

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgen
Vakant
Tfn 0271-570 00 vx
E-post

Senast uppdaterad