Tillämpningsanvisningar för färdtjänst

Färdtjänst beviljas med stöd av lagen om färdtjänst (SFS 1997:736 och gällande tillämpningsanvisningar. Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun.

Färdtjänst

En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. (3§ Lag om färdtjänst).

Den allmänna kollektivtrafiken anpassas successivt för att möta de behov som personer med funktionsnedsättningar har. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken.
Avgörande vid val av färdmedel är den enskildes förutsättningar att resa med hänsyn taget till dennes funktionsnedsättningar.

Ansökan om tillstånd till färdtjänst

Ansökan

Ansökan om färdtjänst ska ske skriftligt på därför avsedd blankett.

Medicinskt underlag

Behovet ska, om så begärs, kunna styrkas genom utlåtande från läkare eller annan sakkunnig som har kännedom om den sökandes funktionsnedsättning och vilka hinder detta medför vid resa med allmänna kommunikationer.

Förnyelse

Den färdtjänstberättigade ansvarar själv för att ansöka om förnyelse av tillstånd.

Prövning av tillstånd till färdtjänst

Folkbokföring

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd.

Funktionsnedsättning

Färdtjänst beviljas personer som på grund av funktionsnedsättning, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. (7§ Lag om färdtjänst)

Utredning

Den sökandes förutsättningar för rätt till färdtjänst definieras vid utredningstillfället.

Beslut

Beslut gällande tillstånd om färdtjänst lämnas skriftligt. Av beslutet ska framgå vad den sökande är berättigad till. Beslut som går den sökande emot ska motiveras och åtföljas av en underrättelse om hur beslutet kan överklagas.

Återkallelse av tillstånd

Tillståndsgivaren får återkalla ett färdtjänsttillstånd, omförutsättningarna för färdtjänsten inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. (12§ Lag om färdtjänst).

Barn

Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionhinder. Vid utredning beslutas om barn ska åtföljas av vuxen person.

Förändring

Den som beviljats färdtjänsttillstånd är skyldig att meddela ändrade förhållanden som kan påverka rätten till färdtjänst. Ändrad folkbokföringsadress ska meddelas tillståndsgivaren.

Tillståndets omfattning

En färdtjänstresa kan t.ex. ske med personbil, specialfordon, tåg eller buss. Även en kombination av olika färdmedel kan komma att ske.

Giltighet

Alla tillstånd är tidsbegränsade.
Tillståndet kan förenas med föreskrifter och villkor. Det kan t.ex gälla under viss period på året, under viss tid på dygnet eller endast till vissa resmål.

Antal resor

Antal resor är begränsat till 300 enkelresor per år. Vid särskilda skäl kan, efter ansökan, ytterligare resor beviljas.

Arbetsresor

Färdtjänst i form av arbetsresa fordrar särskilt tillstånd.
Med arbetsresa menas resa mellan bostaden och arbetsplats där anställningsförhållande råder. Resan ska gå i direkt anslutning till arbetets början och slut. Antal arbetsresor begränsas ej. Resor i tjänsten betraktas inte som arbetsresa eller färdtjänst.

Egen bil

Den som uppfyller kraven för att få färdtjänst, och som har egen bil och kan framföra denna själv, beviljas max 50 enkelresor/år. Detsamma gäller för person som har bil som helt eller delvis bekostats av allmänna medel, oavsett om personen kör bilen själv eller inte.

Legitimering

Färdtjänsttillståndet är personligt och den färdtjänstberättigade ska kunna legitimera sig.

Bärhjälp/trappklättrare

Bärhjälp/trappklättrare kan i vissa fall beviljas på hemadress (trapphus eller motsvarande, ej inne i bostaden) under begränsad tidsperiod om sex månader.

Chauffören har på plats rätt att neka att utföra beviljad insats om man bedömer att den inte kan genomföras på ett säkert sätt, detta med hänsyn taget både till resenärens och förarens säkerhet.

Ledsagare

Ledsagare kan beviljas om den sökande inte kan klara av att resa på egen hand med den service som normalt ges av transportören. Behovet ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagare ska påbörja och avsluta resan tillsammans med den färdtjänstberättigade. Den färdtjänstberättigade anlitar själv sin ledsagare som ska kunna tillgodose dennes behov av hjälp under resan. Ledsagare som beviljats enligt färdtjänstlagen betalar ingen egenavgift.

Medresenär

En medresenär får medfölja den färdtjänstberättigade mot fastställd avgift. Medresenären ska påbörja och avsluta resan tillsammans med den färdtjänstberättigade. Medresenär får inte orsaka extra service av föraren.

Barn får medfölja på samma villkor som gäller för länets allmänna kollektivtrafik. Den färdtjänstberättigade som har behov av medföljande barn måste själv aktualisera detta hos tillståndsgivaren.

Chaufförsservice

Den som har ett kontinuerligt behov av att hämtas/lämnas inne kan beviljas chaufförsservice i sitt färdtjänsttillstånd.

Färdtjänstresornas omfattning

Samordning

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform och resorna samordnas vilket innebär samåkning med andra resenärer. Undantag från samåkning kan beviljas efter särskild prövning.

Trafikeringsområde

Färdtjänst får nyttjas för resor inom Gävleborgs län.

Resa i annan kommun utanför länet

Den som har tillstånd för färdtjänst kan, efter särskild ansökan, beviljas resor vid vistelse i kommun utanför Gävleborgs län. Egenavgift erläggs enligt särskild taxa.

Trafikeringstid

Färdtjänst kan nyttjas under följande tider:

Dagar

Tid

Måndag - Torsdag

05:00 - 23:30

Fredag, lördag, dag före röd dag

05:00 - 02:30

Söndag och helgdagar

07:00 - 23:30

Arbetsresor kan utföras dygnet runt.

Hjälpmedel

Nödvändiga förflyttningshjälpmedel samt ledar- och servicehundar får tas med.

Resa för barn

Bilkuddar finns tillgängliga i fordonen. Övriga hjälpmedel som behövs vid resa för barn, exempelvis babyskydd, bilbarnstol, bältesstol får resenären själv tillhandahålla.

Handbagage

Högst två väskor eller kassar som chauffören enkelt ska kunna bära med sig i en vända får medtagas.

Djur

Den färdtjänstberättigeade som önskar möjlighet att medta sällskapsdjut vid resa måste själv aktualisera detta hos tillståndsgivaren.

Sällskapsdjur ska under resan förvaras i bur eller ha för andamålet godkänd sele. Sällskapsdjur får inte färdas i kupén utan placeras i fordonets lastutrymme.

Resor som ej ingår

Tillstånd till färdtjänst omfattar inte resor där stat, kommun, landsting,organisation, företag eller annan betalningsansvarig finns. Exempel på detta kan vara sjukresor, skolskjutsar, resor till/från daglig verksamhet som anordnas enligt LSS eller resor till/från dagverksamhet enligt SoL.
Resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering, gruppresor och tjänsteresor är också exempel på resor som vanligtvis ej är färdtjänstresor.

Färdtjänstens servicenivå

Service vid resa

Chauffören ska, utan extra kostnad, hjälpa den färdtjänstberättigade

  • till och från port/ytterdörr eller motsvarande
  • i och ur fordonet
  • vid behov med säkerhetsbältet
  • med handbagage och hjälpmedel

Beställning/avbokning

Beställning

Samtliga resor ska förbokas hos anvisad beställningscentral. Resan ska beställas från en adress till annan. Uppehåll underresan tillåts inte.

Förbeställningstid

Beställning  av resa ska göras till anvisad beställningscentralen i god tid. Vid bokning nära inpå en resa kan väntetiden bli längre än önskat. För att i möjligaste mån kunna tillgodose kundens önskemål om avresetid och säkerställa en bra planering av gillgängliga fordon bör beställning ske minst 90 minuter före önskad resa.

Den resande ska infinna sig på den plats till vilket fordonet beställts vid den tid som angetts av beställningscentralen.

Avbokning

Resor som ej kommer att företas måste avbeställas. Om avbeställningen ej sker senast 60 minuter före överenskommen hämtningstid, kan färdtjänstberättigad bli ersättningsskyldig för framkört fordon.

Egenavgifter

Grunderna för avgifter fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, § 5
Gäller fr.o.m 190106. Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet och i förekommande fall på kommunens webbplats: Färdtjänsthandläggare.

Aktualitetskontroll gjord: 2022-06-27

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.