Kontakt

Sekretess och tystnadsplikt

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. Här kan du läsa om hur vi jobbar med sekretess och tystnadsplikt.

Socialtjänstens personal arbetar med människor som ibland är i en beroendeställning. Detta ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppträda på ett korrekt och respektfullt sätt, i alla situationer. Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga utan att samtycke har getts.

Tystnadsplikten i korthet

  • Tystnadsplikten gäller för alla anställda inom socialförvaltningen.
  • Tystnadsplikten gäller både skriftlig och muntlig information.
  • Lagen omfattar alla uppgifter som man får kännedom om genom sitt arbete.
  • Tystnadsplikten kvarstår även då anställningen eller uppdraget upphör.

Offentlighets- och sekretesslagen

Inom socialtjänsten råder sekretess enligt sekretesslagen. Det betyder att tjänstemän inom socialtjänsten inte får lämna ut handlingar eller berätta om enskilda människors personliga förhållanden. Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats. (2009:400).

Sekretessen är ett skydd för enskilda individer och deras närstående för att de inte ska drabbas eller skadas på något sätt. Med närstående menas make, sambo och nära släkting till personen. Med personliga förhållanden menas alla uppgifter som går att koppla till en enskild individ, till exempel bostadsadress, telefonnummer, fysisk och psykisk hälsa, sexuell läggning och missbruk.

För vem gäller tystnadsplikt?

Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom socialtjänsten samt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den gäller alltså inte bara vårdpersonal, utan även administrativ personal, socialsekreterare, tolkar, lokalvårdare, elever och förtroendevalda. Tystnadsplikten gäller även när dessa slutat sin tjänst inom socialtjänsten.

Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt. Inga uppgifter får lämnas ut om dig eller din familj till obehöriga. Som obehöriga räknas även släktingar och föräldrar till vuxna barn.

Socialnämnden är dock skyldig att lämna ut vissa uppgifter till exempelvis försäkringskassa, frivårdsmyndighet och skattemyndighet.

Brott mot tystnadsplikten

Upplever du att någon har kränkt din integritet kontaktar du ansvarig chef. Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan få arbetsrättsliga följder samt kan ge böter eller fängelse.

Kontakt

Socialchef

Sara Karsbo
Tfn 0271-570 00 vx
E-post sara.karsbo@ovanaker.se

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgen
Vakant
Tfn 0271-570 00 vx
E-post

Verksamhetschef

Omvårdnadsenheten samt hälso- och sjukvårdsenheten
Ingrid Andersson
Tfn 0271-570 00 vx
E-post ingrid.andersson@ovanaker.se

Verksamhetschef

Omsorgsenheten samt biståndsenheten
Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00 vx
E-post asa.olsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad